Часовете в прогимназията – по-кратки, но повече


Продължителността на учебните часове в V, VI и VII клас се намалява от 45 на 40 минути. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.

В момента тя е такава в прогимназията само там, където се учи на две смени, както и в III и IV клас. В мотивите към проекта се посочва, че промяната се прави с цел синхронизиране с Наредба 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на
седмичните разписания, издадена от министъра на здравеопазването, както и с цел равнопоставеност на всички ученици и уеднаквяване продължителността на учебните часове във всички училища.
Въвеждането на 40-минутни часове ще съкрати общото време за обучение, което ще се отрази върху усвояването на материала, особено по основни предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най- голям брой часове, отбелязват от МОН. Затова от Министерството предлагат с промяна в Наредба 4 учебният план да увеличи броя часове по БЕЛ с половин час седмично в V и VI
клас, както и по математика – също с половин час в V, VI и VII клас. Проведените анкети сред учители и ученици за учебните програми показват необходимост от увеличаване и на часовете по география и икономика в V клас – отново с половин час седмично.
Увеличаването на броя часове по трите предмета в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с изискванията на Здравното министерство, които допускат седмична натовареност от 32 учебни часа.
Изменението се предвижда да влезе в сила от началото на учебната 2022/2023 г. за учениците, които 
постъпват в V, в VI клас и в VII клас. Направено е изключение за учениците, постъпващи в VII клас през учебната 2022/2023 г., които вместо учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии ще продължат да изучават
учебния предмет информационни технологии.
Увеличеният брой на часовете по учебен план за класовете от прогимназиалния етап ще доведе до допълнителни финансови разходи на училищата за заплащане на лекторски възнаграждения или допълване на нормите преподавателска работа на учителите по БЕЛ, математика и география и икономика общо за държавните и
общинските училища в размер на 4 000 000 лв. за учебна година, се посочва в мотивите към проекта.
За училище с по една паралелка в V, VI и в VII клас увеличеният брой часове е
допълнителен разход общо за трите класа около 1200 лв. за една учебна година.
Изгубеното учебно време заради скъсяването на учебния час в прогимназията би могло да се компенсира и по друг начин – чрез удължаване на общото учебно време с две седмици за учениците от I до VI клас. Това предложение бе обсъждано неколкократно със социалните партньори. По-голямата част от тях го подкрепят, но смятат, че са необходими още разяснения и обсъждане на детайлите, отбелязват от
МОН.
Друга промяна в Наредба 10 предвижда при определянето на групата, по която следва да бъде класирано детето по настоящ или постоянен адрес при кандидатстване за прием в училище, да се приема, че адресът не е променян,когато постоянният или
настоящият адрес е бил променен, но новият остава в прилежащ район на училището.