VII национален конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция от уязвими групи организира МОН

Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители организират VII национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми.
Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детските градини и училищата. Представените практики е необходимо да отразяват опит от образователния процес, дейности по интереси или дейности, реализирани в партньорство с висши училища, неправителствени организации, местна власт, с фокус към: идентификация на ученици в риск от преждевременно отпадане и диференцирана подкрепа за трайното им приобщаване в образователната среда;
развиване на професионални общности в детските градини и училищата;
развиване на институционални мрежи за взаимопомощ и обмен на добри практики;
включване в образованието на необхванати досега деца и ученици;
ефективно включване на деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми, в ОРЕС;
поетапна десегрегация и преодоляване на вторичната сегрегация; работа с родителските общности за преодоляване на взаимните негативни предразсъдъци и стереотипи;
допълнително обучение по български език;
квалификация на педагогическите специалисти;
насърчаване за продължаване на образованието след 16 г.;
прилагане на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда;
изучаване в часовете по ИУЧ и ФУЧ на историята и културата на етническите общности;
изучаване на майчин език и връзката с по-доброто усвояване на български език;
съхраняване и развиване на културната идентичност и др.
Участниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както и изводи и предложения за неговото прилагане и мултиплициране в практиката.

Материалите трябва да са в MS Word формат, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете – 1,5. Обемът на разработките да не е по-малък от 5 и да не надхвърля 10 стандартни страници заедно с приложените материали, ако има такива

Конкурсните работи се изпращат на e-mail: n.kazak@mon.bg
Срок за изпращане на разработките: 20 септември 2022 г.
Най-добрите предложения ще бъдат допуснати за участие в Седмата национална научно-практическа конференция в периода 19 – 21 октомври 2022 г. в Банско.

Всяка разработка ще бъде представена от своя автор в рамките на 10 минути. Авторите, отличени с най-висок принос в практиката, ще бъдат наградени по време на конференцията.