Нов доктор на науките има Аграрният факултет на Тракийски университет!

Зам.деканът по учебната дейност на Аграрен факултет при Тракийски университет проф. Катя Величкова изкачи още едно стъпало в своята публична кариера, добивайки научната степен „Доктор на науките“!

На 25.07.2022 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на растителни добавки и компоненти във фуража върху основни рибопродуктивни показатели, кръвни показатели, качество на месото, микробиологията на водата и потенциално патогенните микроорганизми при отглеждане на дългова пъстърва ( Оncorhynchus mykkis W.) и шаран (Cyprinus carpio L.) култивирани в различни видове рециркулационни системи“. С блестящо представеното пред аудиторията експозе на дисертацията си проф. Величкова показа своя висок професионализъм, отдаденост и упорит дългогодишен труд.

Проф. Катя Величкова е родена на 14.07.1976 г. в гр. Стара Загора. Започва своята научна кариера през 2004 г. като редовен докторант в катедра “Биология и аквакултура” при Аграрен факултет на Тракийски университет. След успешно защитена дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“, през 2008 г. е назначена като асистент по ботаника в АФ. През 2015 г. става доцент, а през 2021 г. е избрана за професор.
От 2020 г. е зам.-декан по учебната дейност на АФ.

Честито, проф. Величкова! С пожелание за здраве, лично щастие и още много успехи, написаха от Аграрния факултет!