1486 лв. е началната заплата за учител от 1 септември 2022 г.

Министърът на образованието и науката и социалните партньори подписаха анекс към действащия Колективен трудов договор

Най-малко 1486 лв. ще получават учителите от 1 септември 2022 г. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата. Повишението е договорено между министъра на образованието и науката и социалните партньори в анекс към действащия Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, съобщават от МОН.
Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември т.г. е втори за тази година, след като те вече нараснаха с 12,3 на сто от 1 април. Повишението става възможно след актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. 54,5 млн. лв. от предвидените в нея допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.
Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции.
Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор – 1810 лв. Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се увеличават с 4%.