В Национален център за опазване на биологичното разнообразие се превръща Зоопаркът на Стара Загора ?

С актуализирането на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора / 2021-2027/ в частта на изграждане на зелена градска среда, кметът Живко Тодоров предлага въвеждане на мерки за финансиране дейностите в Зоопарка, касаещи опазването на биологичните видове, реинтродукция на изчезнали животни и други мероприятия, свързани с обновяването на институцията.

Съгласно предвидени мерки в Наредба на Министерството на околната среда и водите, ще бъдат утвърдени проектни идеи, чрез които ще се реализират инвестициите, насочени към създаването на материална база за ветеринарна помощ и контрол над болестите, карантинно помещение, дигитален архив на всички преминали питомци през Зоопарка, както и изграждането на музейна експозиция чрез 3D еко макети и скелети – скулптури на диви животни с образователна цел.

Заедно с тези предвидени инициативи, ще бъдат обособени и пространства за природосъобразни изяви, създаване на стратегия и план за развитието на Зоопарка, въвеждане на културен календар с пленери за създаване на фигурки на диви животни от естествени материали / кал, глина, рециклирана хартия/, занимателно-образователни срещи с подрастващи, изграждане на водна площ за къдроглав пеликан и фламинго и други.

Общата индикативна стойност е 25 млн. лева със срок за изпълнение 60 месеца.

Предложението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на ОбС Стара Загора.

Изпълнявайки европейските стандарти за адаптиране на животните и прилагане на посочените мерки, Зоопарк Стара Загора ще се превърне в национален водещ център с потенциал за опазване на биологичното разнообразие.

Предвидено е издирване и отглеждане на животни, които са изчезнали от територията на България и не само от нея, и тяхната реинтродукция (Черен лешояд, Брадат лешояд, Ловен сокол, Белошипа ветрушка, Кон Прижевалски и др.);

Да бъдат извършени всички дейности по документиране, етикетиране и маркиране на отглежданите екземпляри или получени от тях образци 

Създаване на дигитална база – данни за всеки един обитател в Зоопарк Стара Загора и включването му в Националния регистър на зоопарковете в България
Предвидено е още да бъде организирано и трайно обезпечено събирането и поддържането на информация за отглежданите екземпляри от различни видове животни (в т.ч. възраст, пол, произход, биологичен и ветеринарно-медицински статус и т.н); Да бъдат предприети и реализирани мерки за обезпечаване сигурността на отглежданите в зоопарка видове животни; Изграждане на наблюдателна система от камери в клетките за оглед на общото състояние на животните от съответните гледачи; Изграждане на лицензирано по европейските стандарти карантинно помещение за приеманите в България животни , каквото в България няма; Механизирано обслужване на дейностите в Зоопарка, свързани с
отглеждането на животните; Пълно обезпечаване на пълноценно ветеринарномедицинското обслужване на отглежданите видове и да се гарантира осъществяването на контрол за изпълнение на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; Осигуряване на допълнително оборудване за ветеринарномедицинския сектор с апаратура за надзор и контрол на болести по животните и зоонозите.

Проектът предвижда да бъде разработена СТРАТЕГИЯ за развитие и ПЛАН за развитието на колекцията, като се предвиди възможност за осъществяване на дейности, свързани с опазването на различни видове животни.. Стратегията, като програмен документ за Зоопарк Стара Загора, с цел превръщането му в институция с потенциал на водещ съвременен център за опазване на биологичното разнообразие; Да бъдат планирани дейности за развитие на сътрудничеството с други зоопаркови институции; научни институти и звена; НПО и т.н.; Разработване на цялостна комплексна програма за оказване на експертна помощ от НПО в България и чуждестранни паркове; Утвърждаване на Зоопарк Стара Загора като съвременен спасителен център. Да бъдат разработени и развити образователни програми и др.
 Зоопарк Стара Загора като организатор и домакин на различни научни форуми – конференция на тема „Дивият сектор в България“; Разработване и осъществяване на целогодишна образователна инициатива, подчинена на отделните животни от Зоопарка и тяхната физиология.; Изграждане на музейна експозиция чрез еко макети и скелети – скулптури на диви животни – постигане на висок образователен ефект върху подрастващите, показващ вредата на човека върху дивата природа;
 Обособяване на сценично пространство за тематични образователни спектакли и природосъобразни изяви.