141 книги са издадени през 2021 г. в област Стара Загора

През 2021 година в област Стара Загора са издадени: 141 книги с годишен тираж 21.7 хиляди;  71 брошури с годишен тираж 7.2 хиляди и 11 регионални вестника с годишен тираж 369.9 хил. и еднократен тираж 10.4 хиляди.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 33, а средният тираж бележи спад от 140 през 2020 на 137 през 2021 г., или с 2.5%.

През 2021 г. в област Стара Загора са издавани 11 вестника с годишен тираж 370 хил. Спрямо предходната година заглавията се увеличават с 1 (10.0%), докато тиражът им намалява с 482 хил. (56.6%).