Министерство на културата подпомага финансово творчески проекти

Министерство на културата обявява конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата съгласно Правилата за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата /Правилата/, утвърдени със заповед № РД 09-1378/30.12.2020 г. на министъра на културата.
Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.
Общата сума за финансиране на проекти е 400 000 (четиристотин хиляди) лева. Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева.
Срок за изпълнение на проекта – 1 година от влизане в сила на договора.
Проектните предложения се оценяват съгласно критериите по чл. 11, ал. 2 от Правилата за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.
С Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете тук: https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=63&sp=854&t=0&z=0
Документите се подават, попълнени в два екземпляра на хартиен носител, с краен срок – 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на Министерството на културата – до 11 август, на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ №17.
Допълнителна информация – на телефони: 02/94 00 827 и 02/94 00 881.