Училищните хартиени дневници и ученическите бележници са вече история

Всички училища в страната трябва да водят дневниците си само в електронен вид от учебната 2022/2023 г.
Това важи и за детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и други образователни
институции. Изискването за смяна на хартията с дигитален документ е прието през 2016 г. Досега директорите можеха да избират дали да поддържат електронна или хартиена документация, или двете заедно.
Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование
на МОН вече е напълно готова и образователните институции имат всички необходими условия да въведат електронния дневник. Услугата е безплатна и ще спести средства за отпечатване на хартиени дневници.
За учебната 2021/2022 г. за това са похарчени около 200 000 лв., въпреки че заявките за хартиените документи са намалели повече от два пъти. Остава възможността за избор на училищата дали да използват
софтуерни продукти на външни доставчици срещу заплащане, или безплатните електронни дневници
в НЕИСПУО.

Всички електронни дневници ще се съхраняват във формат „pdf“ за пет години.
От учебната 2022/2023 г. с въвеждането на електронни досиета на учениците отпада и воденето на хартиени лични картони. От септември т.г. хартиени могат да останат ученическата книжка и личната карта. По решение на училищните ръководства бележникът също може да бъде само електронен.

Долап.бг