Тракийски университет и Министерство на труда и социалната политика започват съвместно сътрудничество

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции.

Университетът и социалното министерство, представлявано чрез дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ ще работят съвместно за подпомагане успешното реализиране на политиките, целите и задачите на двете институции.

Страните ще си сътрудничат в конкретни дейности:

 Популяризиране дейността на двете институции.

 Поддържане на официални контакти и разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и представяне на резултатите от него.

 Организиране на съвместни мероприятия и инициативи, свързани с образователния процес в Тракийски университет – Стара Загора и областите от компетенция на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“.

 Организиране на обучения, състезания и др. сред студентите и служителите на Министерство на труда и социалната политика, по целесъобразност и по теми от взаимен интерес.

 Реализиране на политиките в областта на изучаване и популяризиране на учебни дисциплини и специалности, свързани със социалната и солидарна икономика и корпоративната социална отговорност.

 Дни на отворените врати на двете институции.

 Съвместни научни и с приложен характер прояви: конференции, семинари, симпозиуми, кръгли маси, публични лекции, проекти, курсове и др. в областите от компетенция на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ на Министерство на труда и социалната политика и Тракийски университет – Стара Загора.

 Организиране и провеждане на студентски стажове.

 Разработване, публикуване и разпространение на анализи, проучвания, изследвания, прогнози, програмни документи и др. в областите от взаимен интерес и компетентност.

 Организиране, провеждане и участие в съвместни международни прояви, инициативи, проекти и др. по компетентност и от взаимен интерес.

Споразумението за сътрудничество е подписано на основание Стратегическа цел 3, Оперативна цел 3.2 „Интегриране на корпоративната социална отговорност (КСО) в обучението, образованието и научната дейност от Стратегията по КСО 2019 – 2023 г. както и на основание Приоритет 4: „Образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика“ от Плана за действие по социална икономика 2022-2023 г.