Тракийският университет започва стратегическо сътрудничество с Асоциацията на младите учени

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков и председателят на сдружение „Асоциация на Младите Учени“ Вадим Рошманов подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество.

Страните ще си сътрудничат ефективно за постигането на конкретни резултати в следните приоритетни области:

1. Образование, технологии и иновации;

2. Подпомагане на студентите, младите учени(изследователи) и младежите в тяхното кариерно ориентиране и развитие;

3. Полагане на общи усилия за създаване на „Дигитален инкубатор за трансфер на иновации“;

4. Полагане на общи усилия в реализиране на научно-изследователски и приложни дейности. Резултатите от тези общи усилия следва да допринасят за постигане на приоритетните политики на България и ЕС, да допринесат за развитието на гражданското общество, институциите, бизнеса и да засилят диалога между всички заинтересованите страни.

5. Полагане на общи усилия за разработване на проектни предложения за финансиране със средства от ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Сътрудничество в тези приоритетни области ще бъде осъществявано чрез:

• двустранни консултации по проблеми, поставени за обсъждане и решаване от всяка една от страните на локално и национално ниво;

• подписване на конкретни споразумения по проблеми от взаимен интерес и/или при подаване на проектни предложения, където споразуменията за сътрудничество са част от задължителните документи за допустимост;

• взаимен обмен на експертна информация;

• привличане на експерти (за консултантски услуги) при изготвянето на социално-икономически и др. необходими анализи; за провеждането на семинари, конференции, обучения и други;

• взаимодействие в изготвянето на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на училищното образование, висшето образование и науката;

• партньорство по реализирането на съвместни проекти;

• осъществяване на съвместни кампании и инициативи – дни на кариерата, дни на „отворени врати”, майсторски класове, стажантски програми, конференции, семинари, форуми, симпозиуми, хакатони, изложения и др.;

• предприемането на съвместни инициативи и кампании с цел активизиране на гражданското общество;

• партньорство в реализирането на информационни кампании за постигане на обществена подкрепа в реализирането на набелязаните цели.

Надя Лилова