Тракийски университет – Стара Загора и Югозападен университет „Неофит Рилски“ подписаха договор за сътрудничество

Ректорите на Тракийски университет – Стара Загора и Югозападен университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Борислав Юруков подписаха договор за сътрудничество.

Двете институции ще работят съвместно в различни сфери: Разработване и въвеждане на съвместни образователни програми; Сътрудничество в областта на науката и образованието, както и в зависимост от своите специфични нужди в съответствие с акредитираните професионални направления; Съвместно участие в научни и научно-приложни изследвания, образователни и други проекти в рамките на национални и международни програми; Съвместно участие в национални и международни научни конференции, симпозиуми и семинари, свързани с предмета на този договор; Ще разработват съвместно на експертно ниво конкретни проекти и програми за постигане на целите и задачите, предвидени в този договор.

Тракийски университет – Стара Загора и Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще обединят усилията си за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната дейност, подготовката на специалисти – студенти по образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ и докторанти.

Двата университета ще си сътрудничат в учебно-преподавателска дейност и научно-изследователска работа. Съвместната работа в учебно-преподавателска дейност предвижда: Организиране и провеждане на съвместни бакалавърски, магистърски и докторантски програми/курсове; Организиране и провеждане на съвместно индивидуално или в групи практическо обучение на студенти и докторанти; Осъществяване на съвместни научни ръководства на докторанти и дипломанти; Подготовка, провеждане и изнасяне на курсове и лекции, адаптирани за различна форма на презентация (директна, електронна, дистанционна и пр.); Набиране, провеждане, контрол, удостоверяване на студентски практики и докторантски обучения; Подготовка на учебни планове, програми, учебно-методически материали, учебни пособия, помагала, стендове, работни места за експериментална и практическа работа; Обмен на преподаватели и специалисти.

Научно-изследователска работа ще включва: Организиране и провеждане на съвместни научни изследвания; Организиране на съвместни школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, симпозиуми, конференции, конгреси и т.н.; Планиране и участие в изпълнението на съвместни научни програми, проекти, разработки и пр.; Издаване на съвместни научни публикации; Обмен на научна информация; Участие в конкурси, проекти, Европейски програми, Трансгранични проекти за сътрудничество, сесии на национални и международни фондове и други форми за финансиране на научни изследвания.

Надя Лилова–
Гл. експерт „Връзки с обществеността“