Втори семинар по Проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение“

Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение

Двудневен еко семинар

На 4-ти и 5-ти юни  2022 г.  в  Национален Парк „Централен Балкан”, района на резерват „Тъжанско ждрело”  се състоя вторият  еко-семинар по проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ”Бага Тур”, финансиран  от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“ по договор 25-00-10/30.03.2022г.

Участниците на брой 24 младежи и подрастващи бяха настанени в хижа „Русалка” разположена в подножието на връх Мазалат/ 2197 м н.в./ Теренните обучения за местната флора и фауна – благороден елен, мечка, вълк, дребни хищници, птици и влечуги започнаха още с 3-часовия поход на групата до пристигане в хижата. След кратък отдих теоретичната част от лекциите продължи  с  мултимедийна  презентация на тема „Мечката – властелинът на Балкана. Хранене, поведение, местообитание и маркирация”, представена от  д-р Райчо Райчев – ключов експерт по  биология, екология и опазване на околната среда. След което се запознаха с тези тематики младежите бяха провокирани да покажат знанията си, използвайки като илюстративен материал цветни табла, с помощта на които активно да участват в лекцията – разпознаване на следи, силуети, имитиране на звуци, поведение при среща с диви животни и т.н. Обучението продължи с доклад на тема: „Култът към мечката при траки, славяни и прабългари.“, изнесен от Ивелина Митева – обучител по фолклор и етнография с привеждане на факти и примери от митологията, фолклора и мирогледа на предците ни.

Вечерните занимания бяха допълнени с филмова лектория на прожекционен екран инсталиран сред горската обстановка край хижата – фрагменти от биологията, екологията и поведението на горските обитатели, както и художествени интерпретации на древни легенди, култове и обреди.

Денят завърши с дискусия на тема: „Морално етични правила за хармонично съществувание на човешките общности и дивия свят в миналото и днес – закони, притчи, фолклор, пословици и поговорки”, в която се включиха всички присъстващи на семинара. Бе приложен списък на над 600 български пословици и поговорки адресирани към дивите животни и птици. В обучението участваха дейно и родителите, които споделяха своите наблюдения и виждания по обсъжданите теми с водещите и своите деца водени допълнително към групата.

На 5-ти юни рано сутринта, преди закуска бе проведено сутрешен крос-разузнаване на младежите от групата под ръководството на инструктори от школата. След закуска и екипиране на групата отново бе проведена практическа част на терена – поход в местообитанията на разглежданите животни, техните трайни или временни укрития, места за денуване, пътеки, гнездовища, леговища и брачни територии. Походът в Национален парк „Централен Балкан“ включваше  спирка на Бабското пръскало, Голяма Равна, Хайдушкото хорище, и крайна точка Кадемлийското пръскало – над 8 км  в едната посока и обратно. Типични територии за присъствие на вълк, мечка, глиган, дива коза, елен и хищни птици.  Попътно бяха разяснявани методиките за разтълкуване поведенческите реакции на  дивите животни  по оставените следи от стъпки, при хранителна активност, сватбуване, вътре видови и междувидови взаимоотношения. Двудневният еко-семинар послужи на участниците като подготовка за следващите дейности – посещение и запознаване с дейността на Парка за реадаптация на танцуващи мечки в община Белица. Бяха заснети  фото и видео кадри, за онагледяване на мероприятието и като допълнение за оформяне на краен презентационен продукт на проекта.

Екип на Долап.бг