22 години празнува Гражданско сдружение „Алтернатива 55“- Стара Загора

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е основано през юни 1999г. и пререгистрирано в обществена полза през 2001 г. В своята 22 годишна дейност екипът на ГС”Алтернатива 55” работи в съответствие с мисията си- подкрепа на уязвими групи хора и засилване ролята на жените.

Сдружението започва активна дейност през 2000 година, с реализиране на своя първи проект Повишаване на възможностите за професионална реализация и социална адаптация на зрелостници от социалните домове”, финансиран от ЕС по Програма ФАР „Развитие на гражданско общество„, чрез фондация ФРГО-София, за периода 2000 /2001г. Последвалите три проекта с европейско финансиране затвърдиха като основна целева група в работата ни децата в риск и родителите им:

 • Проект: Заедно можем повече(информационна кампания в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания 2006/2007); ЕС по Програма ФАР/МТСП

 • Проект:Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск /с увреждания и родителите им; 2007/2008 г., основната група, към която са насочени дейностите на сдружението, са деца в риск и техните родители; ЕС по Програма ФАР/МТСП.

 • Проект: „Комплексна програма от грижи за деца с аутизъм и родителите им“ 2009/2010г., финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Фонд за подкрепа на НПО-България

От юни 2011 г, до момента, след конкурси на базата на лицензиране в отговорните държавни институции, сдружението е доставчик на социалната услуга в общността ”Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутистичен синдром и хиперактивност с дефицит на вниманието. За изминалия период мултидисциплинарният екип на сдружението е предоставил грижа, насочена към преодоляване на дефицити, развиване на силните страни и съдействие за социална интеграция на близо 1000 деца като делегирана държавна дейност и на още около 700 деца по други проекти, свързани със защита на детски права, за периода 2003-2010 г.

Макар социалната услуга да не предвижда финансиране за работа с родителите, освен текущо консултиране, сдружението години наред по разработени проекти осигурява различни форми на подкрепа на родителите в грижата им към дете с увреждане: специализирани обучения, групи за самопомощ, разработване и безплатно предоставяне на подходяща литература. Тук трябва да се отбележи, че в помощ на родители и специалисти организацията ни е разработила, отпечатала и популяризирала 20 издания, между които: „Аз искам да зная правата си”, 2004; „Социален справочник”, 2005; „Обществото в подкрепа на децата със специални образователни потребности”-2008; „Светът е за всички”- наръчник за родители на деца с увреждания; „Професионално ориентиране, обучение и реализиране на млади хора с ментални проблеми в развитието„, 2018; „Успешен изпреварващ модел за социална работа в общността”, 2021 и др. Част от изданията за регистрирани по ISBN, което ги прави достъпни до още по-широка аудитория.

В работата си специалистите от организацията ни се стремят да ползват и прилагат най- съвременните методики и практики:

 • Метод „Ранна интервенция: Център „Алтернатива” бе един от първите, който прилага от 2011 г. в работата си метода „Ранна интервенция”, даващ възможност чрез посещение на място в домовете, по разработена специална методика, да се оценят най-добре както възможностите и дефицитите на децата, така и подготвеността на родителите за грижа към дете с увреждане.

 • Методика за комуникация с поглед:През 2017- 2019 бе приложена Системата за комуникация с поглед „АСИСТ”, в партньорство с екип на Нов Български университет и Фондация „АСИСТ”, под ръководството на доц. д-р Морис Гринберг, чрез проекти, финансирани от ТЕЦ ”КонтурГлобал Марица Изток 3”, съфинансирани от Община Стара Загора и по проект през 2019г, финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика. Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” бе един от първите в страната, който още през 2018 г. закупи необходимите технически средства и компютърни програми по система „АСИСТ”, включваща: PCEye Mini–устройство за проследяване на погледа и комплект софтуерни програми за работа. Екипът на Центъра бе обучен за работа със системата, като премина теоретично обучение от екип на доц. Морис Гринберг от НБУ; обученият екип приложен на практика иновативният метод в работа с деца и родителите им.

 • Изграждане на подкрепяща среда към децата с увреждания и семействата им. Вече 12 години през март- април провеждаме месец за информираност за аутизма, през който се провежда Конкурс за детска рисунка „Да бъдем приятели” със стотици участници; обучения на студенти; посещения за запознаване с работата с децата с увреждания в дни на отворените врати; посещения на деца и родители в различни институции и организация в Стара Загора. Дълги години Държавен куклен театър и Старозагорска опера, след тези срещи, предоставят възможност за безплатно посещение постановки на театъра и операта. Подкрепа оказват по свои проекти и други НПО от Стара Загора.

През годините сдружението е работило по над 100 проекта, свързани както със социалната сфера-подкрепа на деца и възрастни чрез услугата „Социален асистент”; защита правата на жените; превенция на домашно насилие и въвличане в трафик на хора и др. Сдружението работи в партньорство с ВУЗ, Общинска и областна администрация; детски и учебни заведения, Младежки общински съвет, Детски парламент, с медиите, с организации с национално и международно участие:

 • НАСО: Над 10 години е партньорството ни с НАСО-Национален алианс за социална отговорност, българският представител на EASPDЕвропейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания”. Сдружението е областен представител на НАСО-чрез Анастасия Василева, председател на УС на организацията ни; ежегодно тя прави безвъзмездно преглед и дава становища по изготвяни национални програми и законодателни промени в областта на социалната политика. Имаме участие в редица съвместни проекти и обучения. След участието ни в международен конкурс на EASPD, сдружението бе избрано като една от 8 организации да представи добрата си практика за работа в подкрепа на социални услуги в малки общини1 на Международна конференция в Молдова през 2015 г, пред близо 200 участници от цял свят. По проект Обществото ЗА интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието„, Финансиран от „ТЕЦ–КонтурГлобал–МИ3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора, бе проведена Регионална практическа конференция по темата. В конференцията бе споделен опита на водещи организации от Европа, материалите са обобщени в Сборник. През 2016г. сдружението получи Националната награда на НАСО като организация с принос за развитие на социалните услуги.

 • Асоциация „Прозрачност без граници”. От 2006 година партнираме по различни проекти на „Прозрачност без граници”- българският клон на „Transparency International”/TI. С особено голяма обществено значение бе участието ни в 3 годишен проект ”Повишаване на почтеността чрез застъпничество- противодействие на корупцията при обществени поръчки”-2015-2017 г. „Индексът на Местната система за почтеност в България” позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, граждански организации, съд и полиция. Той се съставя въз основа на детайлно разработен набор от показатели за изследване на институциите и структурите във всичките 27 общини-областни центрове в страната. По този проект наш екип направи оценка по методиката на водещата организация. Резултатите от мониторинга са ползвани при изготвяне Национален доклад за прозрачността и състоянието на корупцията у нас.

 • ОСЗД и ФОДФ: Сдружението бе един от инициаторите и учредителите през 2003 г. на „Обществен съвет за закрила на детето”/ ОСЗД, втори такъв в страната. Благодарение на дейността му бяха проведени обществени форуми и обучения по значими обществени проблеми, дарителски инициативи и др., като след 2 години съвета прерасна във Фондация „Обществен дарителски фонд”/ФОДФ– подкрепящ различни инициативи на училища, НПО в партньорство с бизнеса.

 • Медии: Благодарение на медиите в града дейността ни достига до широката общественост и съдейства за устойчиво развитие на подкрепяща среда към децата с увреждания и родителите им. Особена благодарност към екипа на Долап.бг, Телевизия „Стара Загора” и Радио Стара Загора”. Сдружението поддържа електронна страница и е включено в националната база данни за НПО; ежегодно изпраща публични отчети за дейността си в Агенцията по вписванията.

 • ВУЗ: Сдружението има реализирани няколко проекта с ПФ на Тр.Университет; от 10 години Център Алтернатива е база за провеждане на студентски практики и едномесечен пред-дипломен стаж на студенти от Педагогически и Медицински факултет на Тракийски университет. Екипът ни поддържа връзка и е реализирал много съвместни инициативи по покана на Асоциация на студентите медици в България- клон Стара Загора.

 • Местни власти: Общинска администрация от години съдейства за развитието и утвърждаването на сдружението, чрез съфинансиране на наши проекти от фонд за подкрепа на НПО, участие в съвместни обучения; предоставяне за безвъзмездно ползване на базата на ЦСРИ „Алтернатива”.

 • Бизнес: Не на последно място голямо значение за устойчивата ни работа има партньорството и подкрепата от бизнес организации: Търговско промишлена палата-Стара Загора, „Термохран-инженеринг” АД; Вик- които подкрепяха чрез дарителство различни иницианиви в подкрепа на децата с увреждания. От 2014 година ТЕЦ ”КонтурГлобал Марица Изток 3” инициира своя програма за дарителство по ведомост, чрез която ежегодно до момента са подкрепени редица малки проекти на сдружението, разширяващи възможностите за интеграция на децата с увреждания.

Анастасия Василева, председател на УС на сдружението