Виртуален панаир на продукти на биологична основа представиха в Стара Загора

Потенциалът на регион Стара Загора по отношение развитието на биоикономиката беше дискутиран по време на среща в Областната управа на Стара Загора днес, 27 май 2022 г. В събитието се включиха представители на местната власт, научни и образователни институции, ученици и студенти от Тракийския университет. Организатор бе Българската стопанска камара (БСК), в рамките на европейския проект BE-Rural, по програма Хоризонт 2020.

По време на срещата бе споделено, че преходът от линеен към кръгов модел на производство и потребление е изключително важен за целите на устойчивото развитие. Освен това, необходимо е провеждане на научно-изследователска дейност, която да докаже намаляването на екологичния отпечатък вследствие развитието на биоикономиката. Беше изтъкнато, че иновациите изпреварват законодателната рамка, което води до забавяне на активното им приложение и, най-вече – забавя се насърчаването на въвеждането на нови технологии, насочени към по-пълноценно оползотворяване на природните ресурси и отпадъците чрез повторното им използване в производството.

По отношение разработената в рамките на проекта Be-Rural Стратегия за развитие на биоикономиката в регион Стара Загора бе отбелязано, че е необходимо дапълване на стратегията с финансова рамка, така че да се привлече съответният финансов ресурс за изпълнение на заложените дейности.

Пред участниците в срещата бе представен и най-новият дигитален инструмент, разработен в рамките на проекта BE-Rural – виртуален панаир на продукти на биологична основа. Панаирът функционира на три езика – български, английски и румънски. На адрес www.be-rural.eu/pop-up, посетителите могат да научат повече за ползите и възможностите на биоикономиката, както и да разгледат иновативни продукти, като обувки от водорасли, дрехи от плодове, подови настилки от трева, изолация от морски продукти и др.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси – като гори, култури, животни и микроорганизми – за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Проектът BE-Rural изследва потенциала на регионалните и местните икономики и подкрепя разработването на стратегии за биоикономика, пътни карти и бизнес модели. Фокусиран е върху създаването на отворени иновационни платформи в избрани региони в пет държави – България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния. БСК изпълнява проектните дейности в България, с фокус върху региона на Стара Загора, където има изобилие от биомаса и множество ресурси, които могат да се използват в процесите на биоикономиката, като етерично-маслени култури, билки, овощни насаждения, лозя, фураж, зърнени и зеленчукови култури.

Ани Алашка