Първа работна среща по проект „Агресия!Не,благодаря!“ в Детска градина №20 „Мир“

В периода 09-13.05.2022г ДГ №20 „Мир“ беше домакин на първата работна среща на участниците в проекта по Еразъм + „Агресия ! Не благодаря!“. ДГ е координатор на проекта в, който участват България, Македония, Румъния, Турция и Италия.  За съжаление колегите от Италия не присъстваха поради уважителни причини.В срещата участваха по петима преподаватели или психолози, които имот опит в превенция на агресията. Представителите за ДГ № 20 „Мир“ бяха Лидия Семерджиева, Станимира Тодорова, Г. Гайдарова, Мариета Янева. Разискваните теми включваха:

 1. Създаване на процедури, механизми и добри практики за предотвратяване на агресивно поведение.
 2. Инструментариум за идентифициране на деца и ученици в риск.
 3. Партньорства с родителите. Програма за сътрудничество.
 4. Дейности и резултати: Ефективна комуникационна мрежа за предотвратяване на агресивно поведение.
 5. Анализиранена казуси.
 6. Превантивна работилница.

Темите бяха обхванати в интерактивен семинар чрез презентации, групова работа, работа в цяла група и обобщение.

Ден първи: участниците се запознаха с:

Дейности на национално ниво :

Механизъм за борба с тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Република България

Правилник за работа в комисията за превенция и закрила на детето, жертва на насилие.

Дейности на ниво детска градина:

Създаване на Координационен съвет

Интервенция на ниво детска градина

План за работа на КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ за превенция и интервенция на насилието и тормоза към ДГ 20 „Мир“ Стара Загора.

Втори ден:

Условия и политики срещу ранна превенция на агресията – Детската градина разработва и прилага цялостни политики за подпомагане на личностното развитие на детето в позитивно организирана среда. Създаването на положителна дисциплина се осъществява чрез:

– Ранна превенция на агресията, която се основава на различни принципи и мерки, прилагани в общността на детската градина и на групово ниво с цел ограничаване или премахване на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за агресията.

– Намеса при възникващи ситуации на агресия. Това са последователни действия и мерки, насочени към спиране и разрешаване на вече възникнали ситуации на агресия и криза. Прилага се на нива група, специалисти, родители, център за подкрепа на личностното развитие, следвайки принципа на висшия интерес на детето.

– Ежегодно обучение на педагогически специалисти за интервенция в ситуации на агресия и следване на насоки за действие при конкретни кризи

Трети ден:

Индикатори за наблюдение относно индивидуалния риск -Причината за агресията при деца в предучилищна възраст беше разгледана от позицията на  индивидуалните и социалните фактори. Голяма роля в проявите на агресия между децата имат индивидуалните биологични, психологически и емоционални особености на човек. Социалните фактори за проява на агресия включват семейството, обществените институции, образователната система, отношението на възрастните хора и заобикалящата го социална среда.

Четвърти денбеше насочен изцяло към практическа работа, за помогне на децата да развият социално-емоционални умения чрез различни игри. Участниците се включиха в различни игри,бяха разиграни различни ситуации от практиката и бяха дадени различни решения.

Ден пети

Разработване на съвместни мерки за превенция на агресията. Мерки, които можем да предприемем.

 • Включване в подходящи дейности и игри
 • Ограничете гледането на неподходящи предавания!
 • Похвала и насърчаване на доброто поведение!
 • Дайте на детето си достатъчно време и внимание и говорете с него!
 • Четене на подходящи истории с урок!
 • Дайте добър пример!
 • Научете детето да казва с думи това, което чувства, а не с действия!
 • Насърчавайте детето да говори за своите емоции!

 

Резултати:Те  споделиха своите виждания за програмите, стратегиите и механизмите, които действат за ранна превенция на агресивното поведение в България.

Взе се решение за създаване на онлайн блог или уебсайт за представяне на добри практики, които могат да бъдат полезни и използвани от учители, ученици и родители след края на проекта.

Интегриране на добрите превантивни практики в ежедневните училищни дейности чрез използване различни ресурси и нови ИКТ инструменти за превенция на учениците от агресия.

Освен работата по проекта участниците се запознаха с историческото минало на Стара Загора. Бяха посетени:

Музей „Неолитни жилища“

РИМ Стара Загора

Архитектурен комплекс «Музей на религиите»

Античен форум „Августа Траяна“

Беше посетена и Държавна опера Стара Загора, където нашите гости се запознаха с историята ѝ и се насладиха на забележителните млади солисти – възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова и Оркестърът на Държавна опера – Стара Загора.