Учени и бизнес дискутираха по проблемите на науката и образованието за интелигентен и устойчив селскостопански сектор

На 20 май 2022 г. Тракийски университет и БАТА АГРО организираха съвместна кръгла маса на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“. Събитието се провежда в рамките на традиционното годишно изложение.

В дискусията участваха учени, бизнес организации, представители на местната и държавната власт и др.

За целите на форума говори Даниел Минев, Председател на УС на БАТА АГРО. „Темата за технологиите и модернизацията в земеделието е основен приоритет за нас, членовете на Българската асоциация на търговците на агротехника, каза г-н Минев.- Като представители на някои от най-големите технологични брандове в земеделието, ние запознаваме с всички новости в технологиите в момента, в който те се появят и са разработени. Факт е, че всяко стопанство, което внедрява новите технологии в работата си, то е в пъти по-конкурентно и по-ефективно.

България десетилетия изостава в технологично отношение с машинния си парк в сравнение с по-развитите европейски страни. У нас се оперира със силно амортизирана техника, която е на средна възраст 10-15 години. Тя е нерентабилна и неефективна спрямо съвременните технологии, развити в земеделската техника.

От друга страна пред нас е бъдеще с огромни проблеми от климатичните промени и изхранването на населението на земята. Затова са необходими радикални действия за информиране, обучение, убеждаване дори, на младите хора в България. Ние полагаме усилия за запознаване на българските земеделци своевременно с всички новости в технологиите в престижното земеделие и дигитализацията , за да можем по-бързо да преодолеем изоставането през годините.

Необходимо е да се обединим всички – държавната администрация, бизнесът, научните институти, за да постигнем необходимата промяна“.
Презентация на проекта “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България” (NatuResEdu) направиха проф. д-р Румен Томов от Лесотехническия институт и доц. д-р Ценка Желязкова от Тракийски университет.
Доц. д-р Дарина Заимова,
доц. д-р Росен Димов, доц. д-р Теодора Петрова представиха проекта Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между ТрУ, УНСС, Русенски университет и БСК /СИПМО -ТрУ/“.

Доц. д-р Дарина Заимова презентира Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“. Проф. д-р Владислав Попов, доц. д-р Стефка Атанасова презентираха Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“.
Проф. д-р Светлана Георгиева презентира „Greenanimo“ за устойчив растеж и зелено бъдеще чрез научен обмен и Nat uResEdu

Форумът завърши с полезна дискусия и обобщение на актуалните проблеми с науката и образованието в полза на продоволствена сигурност, зелена икономика и интелигентен и устойчив селскостопански сектор.

Росица Ранчева