Стара Загора има своя първи директор на детска градина с научна степен „Доктор по педагогика“

На 4 април 2022 г. Педагогическият факултет при Тракийски университет Стара Загора присъди образователна и научна степен „Доктор по теория на възпитанието и дидактиката“ на Йоанна Димитрова, директор на Детска градина No10 Светлина“ Стара Загора. На тази дата тя защити блестящо дисертационен труд „Интегративният подход на обучение при приподаване на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина. Така тя стана първия директор на детска градина в Стара Загора с научна степен. Честито! „Дисертационният труд „Интегративният подход на обучение при преподаване на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина“ на Йоанна Димитрова е подход на бъдещето, определи за медията ни доц. д-р Ани Златева, научен ръководител на д-р Димитрова.- Тя предлага модел на иновативен комплексен подход за интеграция на образованието и по-конкретно, как чрез изобразителното изкуство могат да се изучават математиката и българският език и литература– лесно и бързо от 6-7 годишните деца в детската градина. По съдържание изследването е с емпирична насоченост, отнасяща се към разкриване на възможностите на нов подход, нови методи, ново съдържание и организация на учебно-възпитателния процес, касаещ обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст.

Спазихме изискването на предучилищната дидактика, че съдържанието на образованието на децата да бъде малко по обхват, но богато.

Интегрираният подход е от ключово значение и отразява реализацията на идеите за взаимосвързаност във всеки от компонентите на педагогическия процес в съответствие с определени цели и задачи на образованието и развитието.

Синтезът на подходи за интегрираното обучение даде възможност да се характеризират неговото съдържание и структурни аспекти“- допълни доц. д-р Златева.

Ето какво сподели за процеса на работа д-р Йоанна Димитрова:

Създадохме експериментален дидактически модел на изследването.

Събирането на този материал изискваше възрастова диференциация, последователност и периодичност, за да се направят изводи, чрез които се обогатява педагогическата наука.

Констатиращият етап обхваща предварително изследване на целта, за да се установи входното равнище на изследваните лица. В последващия формиращ етап на педагогическия модел се насочихме към установяване развиващата роля на регламентираните ситуации.

Експерименталната програма съдържаше система от регламентирани ситуации по декориране, в които децата под ръководството на педагога, организирано овладяват знания и умения за визуализация на изобразителната творба, чрез кодиране и декодиране на изобразителните елементи. При решаване на поставените декоративни задачи децата трябваше да открият оптималното решение.

Декорирането, като вид изобразителна дейност, осигурява възможност за вариативност при избора на изобразителни елементи на творбата и начина на тяхното кодиране и декодиране. Те се подреждат според тяхното виждане и изградени композиционни умения, като по този начин се стимулира детското мислене и въображение. Всяка от разработените ситуации по декорация съдържа стъпките на обучение, определени от начина на изпълнение и равнището на усвояване. В процеса формите следват хронологичен ред, в който вече са усвоени компонентите от учебното съдържание.

Децата боравят със знаци, съставляващи различни знакови системи, и ги прекодират на подсъзнателно ниво.

Чрез изобразителната дейност и интегрирането на образователни направления математика, български език и литература и околен свят се работи върху интелектуалната готовност, която включва в себе си: диференцирани възприятия, аналитично мислене – способност за схващане на признаците и връзките между явленията, възможност за възпроизвеждане по образец и пр.

ЗНАЧИМОСТТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ТЕОРЕТИЧЕН И НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ:

Теоретичната значимост се състои в изграждането на технология на обучението по изобразителни изкуства, чрез прилагането на декоративни композиции в хода на обучение по изобразителни изкуства в подготвителната група и на интегративни подходи на обучение, което подпомага повишаването на познавателната компетентност на 6-7-годишните деца.

Извършено е задълбочено теоретично изследване относно обогатяване организацията на педагогическото взаимодействие с 6-7- годишните деца, в което се доразвива идеята за прилагане на интегративния подход в обучението по изобразително изкуство и конкретно при преподаването на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина, като се развива и усъвършенства знаково-символната, визуално-комуникативната дейност и компетенции“- коментира д-р Йоанна Димитрова.

Според заключението на научното жури „разработеният, апробиран и предложен за изследване перфектен авторски теоретико-практически модел за постигане на изследователските цели спомага за усъвършенстване на педагогическата дейност на предучилищните педагози; Разработени са експериментални педагогически ситуации за развитие на графичната реч чрез прилагане на различни видове геометрични линии при включването им в изображения като части от буквени и цифрени знаци; Разработени са група експериментални педагогически ситуации за включването на геометрични фигури като декоративни елементи  в декоративни композиции; Разработени са група експериментални педагогически ситуации за стилизиране на образ чрез включването на геометрични фигури от един вид при неговото изграждане“.

Йоанна Димитрова е родена в Стара Загора. Възпитаничка е на Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“. Завършва последователно Институт за детски и начални учители  София, „Предучилищна педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и „Финансов мениджмънт“ в УНСС. Реализира знанията си най-напред в детските градини на околните села Калояновец, Николаево, Старозагорски минерални бани, а след това 13 години учителства в ЦДГ № 66 „Детски рай“ Стара Загора. Две години упражнява мениджърските си качества в частна фирма, през което време завършва 10 курса за управление на европейски проекти – маркетинг и мениджмънт, протокол и етикет, общуване с клиенти и пр.

От 2005 г. до сега е успешен директор на най-предпочитаната  в Стара Загора  ДГ № 10 „Светлина“.Носител е на десетки регионални и национални награди, в т.ч. и награда „Стара Загора“.

Росица Ранчева