Първи семинар по Проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ”Бага Тур”

На 15 май  2022 г. (неделя) в Аул „Бага Тур” се състоя първият еко-семинар по проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение” на СНЦ”Бага Тур”, финансиран  от Националната програма за младежта /2021-2025 г./ на Министерството на младежта и спорта, тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“.

Лектори на семинара бяха  Райчо Райчев – ключов експерт по  биология, екология и опазване на околната среда с презентация на тема „Митове на сътворението” и Ивелина Митева – обучител по фолклор, етнография с презентации на тема: “Мястото и ролята на птиците и животните в митологията и народното творчество.“

Над 30 младежи и подрастващи от цялата страна присъстваха на еко-семинара, слушаха лекциите с огромен интерес и поставиха своите въпроси.

Мултимедия на тема: „Биоразнообразието и климатичните промени. Запознаване със защитените видове – мечка, вълк, дива котка, видра и орнитофауната – скален орел, бухал, едри соколи, както и някои земноводни и влечуги – костенурка, дъждовник, пепелянка и усойница“ запозна участниците със специфичните особености на местообитание, поведение, размножаване и миграция на тези видове.

Използвайки мъдростта на народните приказки, подробно и интригуващо Ивелина Митева запозна участниците в семинара с образите на змията, враната, жабата, заека, бухала, невестулката, рибата, таралежа, щъркела и др..животни. „Налице са много предания и легенди за произхода на животните, повечето от които са възникнали на библейско-апокрифна основа. Те са доразвити и обогатени от нашите предци, наблюдавайки тяхното поведение и качества в реална среда.“ – се казва в изключително интересния доклад на лекторката.

В своята лекция Райчо Райчев също увлекателно описа присъствието на животните в народното творчество. Емоционален и дълбок е финалът на неговото представяне: ”Уседналия начин на живот, доместицирането на редица бозайници и птици, урбанизирането на обществото отклоняват в голяма степен директните познания на хората за околния свят. Затова се приема за странно гъвкавото решение на нашите предци, които успяват да запазят ритмиката на древния си празничен календар, отъждествен у тях със старите им разбирания за природната хармония и морал. Църковните празници носят имената на християнски светии, но в ритуалността и обичаите, които ги съпътстват прозира древното уважение и преклонение пред природните закони. Тази негласна симбиоза продължила и до днес е вероятно факторът, опазил подсъзнателно светогледа ни през вековете на експанзия и чужда агресия, от страна на врагове и “доброжелатели”. Такъв подход до голяма степен формира уникалността на българския характер, емоционалната му нагласа, неговата душевност, битова приспособимост и житейска философия.”

От април до края на юли тази година Сдружение с нестопанска цел „Бага-Тур” реализира проекта „Архаичната екокултура на предците ни – модел на съвременно екологично поведение”. Краен продукт ще бъде презентационен филм, разпространяван по интернет, училища и използван в други обучителни събития, за да се получи възможно най-широко разпространение и популярност на проекта. Участници в проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години – от Стара Загора, София, Велико Търново и от цялата страна – членове и доброволци на школа „Бага-Тур”.  Практическите изследователски дейности ще се провеждат в района на Мъглиж, в Средна Стара планина, Национален парк „Централен Балкан”, парка за мечки в Белица и на др.места.

Уляна Кьосева