Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО и ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА“ на ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА

Училищното настоятелство и Общественият съвет при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ , гр. Стара Загора, предлагат през учебната 2021/2022 г., по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, училището да бъде удостоено с авторитетната награда „Стара Загора“.

Отговаряща на съвременните европейски стандарти в образованието, елитна и с традиции в постигнатите успехи, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ е емблема на професионалното образование в Старозагорска област. През учебната 2021/2022 г. в училището се обучават 566 ученици, а педагогическият състав включва 39 учители. 70% от учителите по професионална подготовка и 10% от учителите по общообразователна подготовка са бивши възпитаници на гимназията.

Стремежът на колектива на гимназията е да изгради своите възпитаници като знаещи и можещи хора, които да се реализират успешно на пазара на труда, да са етични, морални и отговорни личности. Според обратната връзка, която имат преподавателите с учениците си, 100% от завършилите Търговска гимназия продължават образованието си във висше учебно заведение. Около 96% избират икономика, останалите се пренасочват към компютърно инженерство, технически специалности, право, а някои медицина и журналистика.

1. Участие в международни и национални програми и проекти

Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Училището работи по тази програма от 2012 година. Тогава мобилността по проект „Подобряване на сътрудничеството между професионалните училища и бизнеса с цел повишаване на качеството на професионалните практики“ се осъществява в Гранада, Испания. Целта е да се повиши нивото на сътрудничеството между гимназията и финансовите институции и бизнеса, да се подобрят професионалните компетенции на учителите, запознаване с иновативни системи за повишаване качеството на професионалните практики. Ръководител на проекта е г-жа Снежана Танева.

През 2015 година се реализира проект „Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда“ по програмата Еразъм+. Двадесет ученици от гимназията с ръководител г-жа Златка Тодорова посещават Лондон, Англия. Основна цел е да се надградят и подобрят ключови практически знания и умения на учениците чрез провеждането на производствена практика в интеркултурна среда.

През месец март 2018 година мобилността по проекта Еразъм+ се провежда в Испания. Темата е „Ателие за проучване на испанския опит за ползите от дуалното обучение и практика в реална чуждоезикова работна среда“. Участват 12 учители по професионална подготовка и 10 ученици от три специалности. Групата учители се запознава с образователния модел „професионално училище – предприятие“. Работата във фирмите партньори е осигурена от Asociacion Mundus. Целта е да се стимулира придобиването на реално осъзнато европейско самочувствие, активно гражданство и визия за европейско ниво на учене и преподаване. На 27 април 2018 г. в Търговска гимназия учителите и учениците, участвали в проекта, представят презентации и споделят впечатления от работата си.

През 2019 г. стартира проект „Предприемаческо образование: път към успеха!“ по програмата Еразъм+. Ръководители са г-жа Снежана Танева и г-жа Румяна Грозева. Четирима ученици от Стара Загора – двама от Търговска гимназия, един от ГПЧЕ и един от ППМГ, участват в петдневен международен „Тренировъчен лагер“ за младежко предприемачество на Азорските острови. Целите на проекта са създаване на рамка от практики на ниво образователни програми за предприемачество в различни регионални и местни контексти, разпространяване на концепцията за предприемачество, определяне и анализиране на успешни подходи и проекти за обучение по предприемачество, принос за създаване на култура на предприемачество, която позволява на всеки млад човек да се интегрира в обществото, и др.

През 2021 година по проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ по програмата Еразъм+, 15 ученици от XI и XII клас изпълняват триседмичен стаж в испански фирми в гр. Сарагоса, Испания, с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus. Ръководител е г-жа Таня Ралева. Основната цел е да осигури възможност за практическо обучение в реална работна среда за учениците, обучаващи се в икономически професионални направления, и повишаване на качеството на практическата подготовка. Същата година по проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“ по програмата Еразъм+, ученици от гимназията с ръководител г-жа Жанета Цветанова осъществяват своята професионална практика също в Сарагоса, Испания. Целите на този проект са формиране на основни бизнес умения – умения за делова комуникация, нови дигитални умения за изработване на търговски презентации за някои от фирмените продукти/услуги и конкретни пазарни сегменти, умения за разработка на търговски стратегии за увеличаване на продажбите към настоящите клиенти и за привличане на нови клиенти, както и повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативните способности на учениците в конкретната професионална сфера.

През учебната 2018/2019 година Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ е част от Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и за Европейския парламент като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата стартира с конкурс за избор на младши посланици на Европейския парламент. Избраните младши посланици са изключително мотивирани и с интереси в областта на европейската тематика като в рамките на една учебна година работят активно за популяризирането на Европейски избори 23 – 26 май 2019 година и на европейските институции. Под ръководството на своите наставници, старши посланиците г-жа Таня Ралева и г-н Данаил Донев, учениците организират обучителни курсове, благотворителни, екологични кампании, състезания, презентации и викторини за запознаване на своите връстници с европейските ценности и работата на Европейския парламент. На официално тържество по случай приключването на учебната година младши посланиците от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ получават сертификати от Бюрото на Европейския парламент в България.

От година и половина се работи и по проект „Алианс – Училище – Бизнес за дигитална икономика“ в партньорство с Търговско-промишлената палата и в сътрудничество с екипи от Словения, Македония, Турция, Испания и Англия. Проектът е в подкрепа на европейската политика за придобиване на предприемачески опит в училищата и възпитаване на ново поколение предприемачи. Целта на проекта е учениците от тези държави съвместно с бизнеса да изработят интелектуален продукт. На 13 и 19 октомври 2021 г. екип от осем ученици с ръководители г-жа Таня Ралева и г-жа Светла Бакалова популяризират основните цели, мисията и постигнатите резултати от участието в проекта пред представители на бизнеса, учебни заведения и обществени организации.

През бюджетната 2021 година , Търговска гимназия е участвала по следните национални и оперативни програми:

НП Без свободен час, модул „Без свободен час в училище“

НП Оптимизиране вътрешната структура на персонала

НП „ИКТ в системата на училищното и предучилищното образование“ .

Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж 2014-2020г.“ проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж 2014-2020г.“ проект BG05M2OP001-5.011-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“:

2. Призови места и награди на ученици и учители.

Ежегодно учениците се представят успешно на НВО, ДЗИ и ДИПК което години наред нарежда училището на едно от призовите места от всички училища в Старозагорска област.

В своята стогодишна история Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ е съхранила и постиженията на своите ученици. Множеството грамоти, награди, отличия от различни общински, областни, национални състезания са доказателство за качеството на обучението, за амбицията и таланта на поколения млади хора, уверени, че ако искат да успеят навсякъде, трябва да започнат от училище.

2.1. Награди на ученици

Магдалена Жекова, IX клас – първо място за „Мултимедийна презентация“ на Национален конкурс „Народните будители и аз“ – Хасково;

Димана Начева и Ганчо Хубенов, XI клас – второ място за „Мултимедиен проект“ на Национален ученически конкурс „С България в сърцето“;

Ана – Мария Георгиева, ХІІ клас – лауреат на Национално състезание по икономикс;

Йоана Стефанова, X клас – първа специална награда на Холдинг „Стара планина“ – София на XV Национален конкурс „Млад икономист 2019“;

ХІ „г“ клас – второ място на национален конкурс „Най-усмихнатият клас на България 2019“;

Силвия Андреева и Мирела Господинова, X клас – второ и трето място на XIV национален конкурс „Млад икономист 2018“;

Екипът на Жаклина Илиева и Крум Марков, XI клас – първо място в направление „Митнически и данъчен контрол“ на XIX Национално ученическо състезание по икономика;

Екипът на Томислав Димитров и Доника Петкова, XI клас – първо място в направление „Маркетингът в действие“ на XIX Национално ученическо състезание по икономика;

Екипът на Мария Петрова, XI клас – първо място на IV Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;

Екипът на Йоана Винкова, XI клас – първо място на IV Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;

Мария Петрова, XI клас – първо място на IV Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;

Ивелина Стоянова, ХII клас – трето място за филмов сценарий на Фестивал за детско и младежко медийно творчество „Арлекин“ – Варна;

Гергана Радкова – първо място, Зорница Илиева – второ място, Дейвид Черкезов – трето място в конкурса „Решаване на данъчен казус“ в рамките на ХIХ Международен панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ – гр. Пловдив;

Алейна Билен, Доротея Атанасова, Джулия Джонова и Теодора Колева, X клас – медали на XVI Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“.

Василена Василева и Деница Митева – първо място, Галин Карафизиев – трето място на Национално ученическо състезание в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;

Златни медали и шампионска купа по бадминтон отборно (девойки 8 – 10 клас) на Ученическите състезания (областен етап).

Нели Тилева, ХІ клас – първо място на XI Национален конкурс „Млад икономист 2015“;

Мария Хашева, ХІ клас – трето място и бронзов медал на Национално състезание по счетоводство – Горна Оряховица;

Теодора Кючукова, ХІІ клас – награда „Млада Загора“ за високи постижения и извоювани награди на национални състезания в сферата на науката и образованието; първо място на XI Национално ученическо състезание по счетоводство и икономикс;

Йовка Църкова, ХІІ клас – първо място в състезанието по икономикс на XI Национално ученическо състезание по счетоводство и икономикс;

Първо, второ и две трети места за екипите, разработващи общински проект на Национално ученическо състезание по Публични финанси – Свищов;

Десислава Колева, Радостин Минчев, Марианджела Бонева и Мартин Инджов, ХІ клас – трето място за екип и презентация на III Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов;

Биляна Господинова, ХІІ клас – стипендия „Атанас Буров“ от национален кръг на Демонстративно състезание по ориентиране; втора награда в XXI конкурс за изявени ученици на Фонд „Образование и наука“ при НТС – Стара Загора;

Камелия Желязкова, ХІІ клас – лауреат на XVII ученическа философска конференция „Човек-свят“ – Бургас;

Радомир Атанасов, Х клас – многократен шампион на Държавното лично и отборно първенство по борба свободен стил;

Галина Ташева и Илон Петрова, ХІ клас – трета награда в национален конкурс „Млад икономист“ на тема „Държава, данъци и тяхната взаимна връзка и обусловеност“;

Дани Чуков – многократен призьор в сферата на музиката;

И много други ..

2.2. Награди на учители:

Награда „Неофит Рилски“

Зина Камбурова – учител по икономика

Пенка Арабаджиева – учител по статистика

Стайко Стайков – учител по физическо възпитание и спорт

Пейчо Мирев – учител по счетоводство

Зоя Майналовска – заместник-директор по учебната дейност

Награда „Анастасия Тошева

Венета Йоргова – старши учител по счетоводство

2.3. Награди на училището

Орден „Кирил и Методий“ I-ва степен, 1972

Награда „Анастасия Тошева“, 2001

3. Училището осигурява на учениците възможност да прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелни действия, възпитание в дух на толерантност и формиране на гражданска позиция.

3.1.Занимания по интереси

Гимназията има богата традиция в организирането на извънкласни занимания по интереси. Чрез тях тя дава възможност за творческа изява на своите ученици, като превръща свободното им време в равностойно на учебното, в което те получават знания и умения под ръководството на своите учители. Разнообразните клубове и ателиета дават нови привлекателни переспективи за оформяне на възпитаниците в личности. През последните години голям интерес има към сформираните клубове: Бизнес протокол и етикет, Интерактивна мултимедия, Знам и мога в света на математиката, Странознание на немскоговорящите страни, Рекламно ателие, Училищен вестник, Фанфарен оркестър, Мажоретен състав, Вокална група, Рок група, Волейбол, Спортен клуб, Кино и литература и Читателски клуб.

Съвременният фанфарен оркестър на гимназията е наследник на духовата музика, основана през 1924 година.

Фанфарният оркестър и мажоретният състав представят достойно гимназията в училищни и общоградски тържества и чествания.

Настоящият училищен вестник също е продължител на дълга традиция. С протокол номер 2 от 5.11.1937 година в гимназията се приема устав на Общото културно-просветно дружество „Устремъ“. Дружеството издава свой вестник „Устремъ“, който излиза до месец май 1939 година.

3.2. Ученически съвет

Възможност за изява на учениците в училищния живот е Ученическият съвет /УС/ към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ Стара Загора. Той е форма на организация и самоуправление на учениците. Ръководи се от председател, избран в началото на учебната година, заместник-председател и членове, представители на класовете от VIII до XI клас на гимназията. УС е създаден, за да представлява учениците, техните проблеми и искания, да осигурява среда на развитие на младите хора със съдействието на правителствени и неправителствени организации.

Активно е участието на учениците от УС в национални и международни чествания: 1 ноември – Ден на народните будители, 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 1 юни – Ден на детето, 1 декември – Ден за борба срещу ХИВ/СПИН, Новогодишни и коледни базари, Св. Валентин, Баба Марта, 3 март – Национален празник на България, 22 април – Световен ден на Земята, 31 май – Световен ден без тютюнев дим, 5 юни – Световен ден за опазване на околната среда и др. Членовете на съвета изготвят презентации, постери с послания и други материали, подходящи за случая, а също така организират конкурси и благотворителни базари.

От 09.12.21 г. до 09.01.22 г. Ученическият съвет съвместно с Храм „Свето Въведение Богородично“, организира доброволческа инициатива „Доброто няма срок!“. Инициативата е насочена към нуждаещите се енориаши към Храма.

Целта на мероприятието е събиране на пакетирани хранителни продукти, които да се дарят на нуждаещите се енориаши, или те да информират свои близки и познати, които имат потребност от такъв вид хранителни продукти. Вярвайки, че добрите дела винаги се връщат, и че може да се помогне на хората в нужда, учениците следват принципите на човечност чрез различни благотворителни инициативи през годините.

Активно е участието на учениците и в инициативата „Деца помагат на деца“.

4. Материално-техническа база

Ръководният екип на Търговска гимназия /директор и заместник-директори/ полага непрекъснати усилия за подобряване и усъвършенстване на МТБ, учебното оборудване и обзавеждане, с цел създаване на подкрепяща и приобщаваща училищна среда и благоприятен микроклимат. Датата 8 февруари 2018 година ще бъде записана като паметна в историята на гимназията. Паметна, защото тази дата ще се свързва с началото на нов етап от живота на училището, а именно основното и цялостно реновиране на сградата, финансирано със средства по ОП „Региони в растеж“.

Като резултат от ремонтните дейности, днес сградата има съвсем нов облик, изразяващ се във външно саниране, цялостна подмяна на отоплителната и електрическата инсталация, иновативен звънец със седем мелодии, който е коренно различен от традиционния звънец и създава различна училищна атмосфера. Освежени и обновени са класните стаи, кабинетите и коридорите, изградена е достъпна архитектурна среда за ученици с увреждания, цялостен ремонт на спортната база и изцяло реновиран училищен двор.

В резултат на извършения основен ремонт днес училището разполага с обновена, красива и функционална сграда с привлекателна, подкрепяща и приобщаваща училищна среда.

Училищният двор е разделен на две зони: едната от които е зона за отдих, състояща се от алея, скамейки и зелени площи, а в другата зона е изградена спортна площадка за игри на открито. В двора са разположени и паркоместа за велосипеди.

Учебната сграда е на три етажа и с топла връзка е свързана с физкултурния салон. В сградата има 16 учебни стаи и 5 учебни кабинета от които 3 компютърни с терминални станции и 2 Учебно-тренировъчни центъра. Всички учебни кабинети са оборудвани с дисплеи, които се използват при обучението на учениците. Дисплеи има и във всички фоайета на учебната сграда.

Физкултурният салон е просторен, със съблекални за учениците и санитарни възли.

Освен учебните стаи и кабинети в учебната сграда има лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог, спортна зала за фитнес, актова зала, административни стаи.

Работата в компютърните кабинети, оборудвани със съвременна техника и софтуер, допринася за формирането на основни ключови компетенции за реализиране в една модерна работна среда.

Обучението на учениците в двата УТЦ осигурява усвояването на основни ключови компетенции за съвременна работна среда – работа в екип, самостоятелност, готовност за постигане на резултати и вземане на решения, насърчава предприемаческото мислене и формира бизнес поведение.

Използването на съвременни технически средства, иновативни методи и софтуерни продукти при обучението в училище, дава възможност за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, което повишава качеството на професионалната подготовка и привеждането ѝ в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.

5. Сътрудничество с бизнес партньори и други институции

Търговска гимназия е отворена към всички новости, добри практики и партньорства в сферата на професионалното образование и обучение.

През годините са изградени дългосрочни и успешни партньорства с много институции, фирми и организации, както и с висши учебни заведения. Тяхната подкрепа е важна и утвърдените в годините отношения на подкрепа позволяват училищният екип да работи ползотворно. Взаимоотношенията с бизнес партньорите са проверени от практиката в годините.

Всяка учебна година учениците провеждат производствената си практика на реални работни места в държавни, общински и частни предприятия и фирми. Гимназията осъществява ползотворни контакти със своите партньори: Търговско-промишлена палата, Агенция за регионално икономическо развитие, Стопанска камара, Клуб на работодателя, ДЗИ, Алианц България, „ЗД Евроинс“ АД, „Викинг“ ООД, „Актим“ ООД, „М-Дизайн“ ЕООД, ОББ, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, „Актив ДДМ“ ЕООД, „Тодорови 2000″ ООД, Строителен хипермаркет PRAKTIS, Община Стара Загора, Областна администрация, Тракийски университет, Икономически университет – Варна, ДИПКУ, НОИ, НАП, НСИ и други. Търговска гимназия успешно си партнира с всички тях при провеждането на професионалния стаж на учениците.

Голяма част от бизнеса в Стара Загора, мениджмънтът на повечето банкови институции, както и на други частни и държавни фирми и предприятия се осъществява от възпитаници на гимназията. Всичко това е показателно за нивото на обучение, което се постига и с широката подкрепа на бизнес партньорите, които осигуряват реални работни места на учениците от десети, единадесети и дванадесети клас за провеждане па производствената практика, заложена в учебния план. Освен, че учениците работят в реална работна среда, бизнесът също влиза в училище да преподава. Традиционни са часовете по учебна практика с участието на представители на бизнеса, които разясняват и беседват с учениците по тема, заложена за съответния час. Бизнес партньорите участват също и в изпитните комисии при провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Търговска гимназия си сътрудничи със своите бизнес партньори и в представянето на гимназията в ежегодната панорама на професионалното образование и кариерното развитие и в дните на отворени врати в училището.

В представянето на гимназията традиционно се включват представители на бизнес партньорите: Банка ДСК, Строителен хипермаркет PRAKTIS, ДЗИ, „Викинг“ ООД, „Актим“ ООД и др.

Училището участва в различни национални и международни програми и проекти със своите партньори – Агенция за регионално икономическо развитие, Търговско-промишлена палата и др.

Представителите на бизнеса подкрепят и вземат активно участие в живота на гимназията. Присъстват на празниците на училището, на изявите на учениците и други.

Всяка година при провеждането на държавните квалификационни изпити за придобиване на професионална квалификация, представители на Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Банка ДСК, „Викинг“ ООД, Строителен хипермаркет PRAKTIS, „Актив ДДМ“ ЕООД, ЗД „Евроинс“ АД и други участват като членове на изпитните комисии.

Ежегодно се провеждат срещи с представители на бизнес партньорите с цел запознаване на учениците с перспективите за професионално развитие и реализация. С тяхно участие се провежда и форум „Кариерата“ по случай професионалния празник на гимназията – 6 декември.

Благодарение на доброто сътрудничество между Търговска гимназия и бизнес партньорите учениците получават професионална квалификация, осигуряваща им пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация на пазара на труда.

Ръководството на училището и учителите са хора с висока професионална квалификация, отдадени на работата и удовлетворени от успехите и професионалната реализация на своите ученици. Всички те всекидневно полагат усилия да осигурят качествено общо и професионално обучение на учениците, което да им даде възможности за професионално развитие, отговарящо на съвременните обществени отношения.

Училищното настоятелство, общественият съвет, ръководството и колективът на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ работи в тясно сътрудничество за да осигури необходимите условия за провеждане на обучение, отговарящо на очакванията на обществото.

Убедени сме, че удостояването на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ с колективната награда „Стара Загора“ ще бъде признание за успехите на учителите и учениците, за достойно извървения 100 годишен път на училището и продължаване на традициите и постигнатите високи резултати в професионалното образование и обучение.

С уважение,

Дарина Андреева

Представляваща Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство

Даниел Йорданов

Председател на Обществения съвет