Предложения за присъждане награда „Стара Загора“ 2022 г.

До определения срок 15 април 2022 г. до кмета на Община Стара Загора са постъпили 10 предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2022 г. Шест от тях са в направление „Образование и наука“, а четири – в направление „Култура и изкуство“.

Всяка година, след публикуване на предложенията на страницата на Община Стара Загора и Долап.БГ публикува номинациите без редакторска намеса.

В направление „Образование и наука“ три са предложенията за индивидуална награда и три за колективна. В направление „Култура и изкуство“ за индивидуална награда кандидатите са трима и едно е предложението за колективна награда.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА” НА Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ЙОНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП В ОУ „КИРИЛ ХРИСТОВ“

Госпожа Теменужка Христова Йонкова е дългогодишен учител в Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, НУП с образователно-квалификационна степен – магистър, със специалност физическо възпитание и спорт. Има придобита IV професионално квалификационна степен.

Госпожа Теменужка Христова работи като начален учител повече от 30 години. Започва работа в Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора, където продължава да работи и до днес. Притежава висока научна подготовка, отличава се с творчество, креативност и новаторство. С ентусиазъм и иновативни идеи участва със свои ученици в национални, областни и общински състезания и конкурси, в които не веднъж има спечелени отличия. Дълги години работи всеотдайно като базов учител на Педагогическия факултет на Тракийски университет, Стара Загора при подготовката на студенти – бъдещи учители в начална степен на училищното образование, предавайки им своя опит.

През тази учебна година, прекрачвайки прага на училището с поредните първокласници в своята кариера, г-жа Христова прие предизвикателството и отговорността да бъде част от екипа учители на иновативни паралелки в Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора. Впечатление прави желанието на Теменужка Христова за непрекъснато повишаване на професионалната квалификация, което успешно доказва в ежедневната си работа с малките си възпитаници. Умението ѝ творчески да прилага иновативни подходи, да подготвя и изгражда талантливи ученици, са повод за пример на по-младите колеги.

Отговорна и инициативна, г-жа Христова умее да работи в екип с колегите си, качество, което съвременното образование цени и е условие за постигане на успех в обучението. Активно участва в живота на училището. Включена е в много училищни комисии.

Като учител с дългогодишен стаж Теменужка Христова, благодарение на професионалните си умения, разбира необходимостта от все по-голямата роля на ученето. Именно в тази посока тя насочва ежедневно своята работа, за да развие качества у своите ученици, отговарящи на съвременното образование: интердисциплинарност на знанията, способност за работа в екип, комуникационни умения, висока обща култура, умение за практическо прилагане на наученото. Така тя гарантира изграждане на пълноценни личности у съвременните деца, още с прекрачването им на училищния праг.

В днешния динамичен свят, учителят е натоварен със сериозна отговорност. По тази причина, педагогическата работа на госпожа Теменужка Христова включва и добро взаимодействие с родителите, което е в основата за постигане на отлични резултати от нейни ученици в учебния процес. Притежавайки способност за прилагане на стратегии свързани с моделиране на знанията, госпожа Христова е учител, достойно заел своето място в съвременното българско училище.

Предложението е направено и обсъдено на заседание на педагогическия съвет на Основно училище „Кирил Христов“, Стара Загора, на 14. 04. 2022 година.

Господин Балъкчиев

директор на ОУ „Кирил Христов“