Как бежанците от Украйна да запишат децата си в български детски градини и училища?

Регионалното управление на образованието (РУО) Стара Загора публикува информация за процедура за насочване и записване на деца и ученици, в предучилищна и училищна възраст, от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища.

Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

– подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

– предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

– насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение в съответната детска градини или училище;

– представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника /попечителя/ представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

– провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

Eлектронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път: rio_stara_zagora@mon.bg

Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение):

Телефони на експерти от РУО, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища:

– Гергана Томанова – старши експерт по ОСО в РУО-Стара Загора – консултации на английски език, тел.: 0879 833284,
– Емилия Караславова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Стара Загора – консултации на руски език, тел.: 0879 833283.