Тракийски университет организира нов курс: “Местните храни – комплексен ресурс за регионална биоикономика”

През последните години интересът към местните храни непрекъснато расте. Все повече хора търсят качествени храни с гарантиран произход. В отговор на това търсене, както и в стремежа си да утвърдят своето място на пазара фермери, производители на храни, къщи за гости, хотелиери и ресторантьори се обръщат към българските кулинарни традиции.
Курсът е предназначен за широк спектър от професионалисти в различни сфери, свързани с храните и туризма, които разбират потенциала на местните храни и кулинарни традиции да добавят стойност към техния бизнес. В него ще се разясни потенциалът на местните храни като основа на устойчив бизнес, как те да бъдат интегрирани в туристически услуги, тяхното място като културно явление, характерно за конкретното място и ролята им за опазване на природните дадености. Курсът е отворен и към любители на традиционните храни, които искат да разширят познанията си за тях и ролята им на местно ниво.
Теоретичната част на курса е разпределена в 7 тематични модула. Изнесените занимания ще срещнат участниците със собственици на къщи за гости, кооператив на производители на млечни продукти, производители на хляб и вино, както и с организация свързваща отглеждането на местна порода овце, производството на млечни продукти и природозащитата. Специално място ще бъде отредено и на читалището и неговия потенциал за инкубатор за социално предприемачество. По време на тези посещения се предвиждат лекционни занимания, дискусии със собствениците и преживявания, свързани с предлагания продукт.
Ръководител на курса е доц. д-р Десислава Димитрова, доцент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и координатор на Slow Food в България (www.slowfood-bg.com). Курсът е с обща продължителност 90 часа. Лектори ще бъдат доказани специалисти в съответните области.
Начин на провеждане: За по-голяма гъвкавост и адаптивност към нуждите на курсистите теоретичната част ще се проведе он-лайн. Изнесените занимания ще са присъствени.
Преминалите успешно курса ще получат документ, удостоверяващ това, както и възможност да се присъединят към мрежата на Slow Food в Българи и да получат достъп до ресурсите, които движението предлага.
Цената на курса е 1 300 лв. В цената са включени и разходите, свързани с изнесените занимания, включително нощувките и храната, където това е предвидено. В цената не е включен транспорт. Сумата може да се плати и на две вноски.
Начин на плащане: Плащането е по банков път по сметката на Тракийски Университет – гр. Стара Загора, IBAN: IBAN: BG22UNCR76303100117613. Основание за плащане: участие в курс „Местните храни комплексен ресурс за регионална биоикономика“
За участие в курса е необходимо да се попълни и подаде „Заявление за участие“.
Срок за записване: до 08.04.2022 г.
За да се проведе курсът е необходимо да се сформира група от най-малко 6 човека. Поради спецификата на изнесените занимания максималният брой участници не може да надвишава 10 човека.
За повече информация и съдействие може да се обърнете към Евелина Данчева, тел. 0884 00 33 89, e-mail: evelina.dancheva@trakia-uni.bg