Преглед на учебното съдържание в учебниците започва МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) започва преглед на учебното съдържание по общообразователните предмети от I до X клас. В целия процес ще се включат повече от 170 специалисти от цялата страна, съобщават от Пресцентъра на МОН.
Ще бъдат сформирани две работни групи. Най-напред учители, методици и психолози ще анализират учебните програми по различните предмети. Целта е да се оценят включените в тях понятия и термини, очаквани резултати, наличието на връзки между различните предмети в съответния клас, както и на връзки между изучавания материал по един и същи предмет в различни класове.
Друга, по-голяма група ще включва учители, излъчени от синдикалните и работодателските организации в средното образование и от регионалните управления на образованието. Те ще четат учебниците по отделните предмети в съответния образователен етап – начален, прогимназиален и първи гимназиален, и ще преценяват доколко и как учебните програми са намерили отражение в съдържанието им.
Паралелно с това МОН ще поръча на независима социологическа агенция да направи допитване. Ще бъдат интервюирани представителни извадки от три целеви групи – учители по общообразователни предмети от I до X клас, ученици и родители.
До десетина дни МОН ще пусне чрез ученическите съвети анонимна онлайн анкета за ученици от цялата страна. Целта е да се оцени колко сложен е за тях учебният материал, доколко наученото ще им бъде полезно в живота и т.н.
Въпросите са формулирани по различен начин в зависимост от възрастта на учениците. Попълващите анкетата няма да посочват имената и училището си, но ще отбелязват дали живеят в голям град, малък град или село. По-големите ученици ще трябва да напишат също средния си успех от първия учебен срок.
Ученическите мнения ще се събират до края на м. април т.г.