Община Стара Загора кани гражданите си  за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 г.

На 17 март 2022 година от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2022.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора  www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора и на следните електронни адреси: mayor@starazagora.bg и  s.deneva@starazagora.bg  не по -късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.