Намаляват противообществените прояви при малолетните и непълнолетни в Стара Загора

Наблюдава се значителен спад на сигналите за извършени противообществени прояви в Стара Загора, сочат данните от анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). На 23 февруари – Световен ден против тормоза в училище, бе проведено пленарно заседание, на което бяха отчетена резултатите от дейността през 2021 г. и набелязани мерки за превенция.

През изминалата 2021 г. са решени 98 възпитателни дела спрямо 168 през 2020 г. Делата са по повод противоправните деяния на 74 лица (109 през 2020 г. ), съответно 32 малолетни и 42 непълнолетни. Те представляват 0,4 % от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на общината. Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18 годишна възраст. Положителна е тенденцията за намаляване при проявите на агресия, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби, в т. ч. на стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти, взломни кражби от вендинг автомати, домови кражби на пари и вещи, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал и селата. Значително е намалял броят на делата за извършените повреди на имущество, на прояви на агресия и насилие и употребата на наркотици. Запазва се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица. Превес имат отново момчетата. Няма динамика по отношение пол на извършителите. На 60 (81 %) лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 14 (19%) лица са образувани 2 и повече възпитателни дела. От извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор, едно лице отново е нарушило правилата. След задълбочено екипно анализиране и в защита добрия интерес на детето са внесени  предложения до Районен съд за налагане на най-строгите мерки на 2 лица – настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) и настаняване в Социално-педагогически интернат (СПИ). Предложенията на тричленните състави са потвърдени от съда. Общо пребивавали във ВУИ през 2021 г. са 10 лица – 1 непълнолетно момиче, 4 малолетни и 5 непълнолетни момчета.

От разгледаните възпитателни дела на 7 родители е наложена мярка предупреждение и на трива глоба в размер на 50 лв. и 100 лв. за неполагане достатъчно грижи за възпитанието на децата си, в резултат, на което те извършват множество противообществени появи.

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа, въпреки усложнената епидемична обстановка, обществените възпитатели са осъществили в присъствие, чрез месинджър, вайбър, телефон и други форми общо 1270 срещи с деца с наложена възпитателна мярка (в т.ч. 167 домашни посещения) и 501 срещи с техните родители, 579 работни срещи за обсъждане на казуси с директори, класни ръководители, педагогически съветници, ментори от социални услуги и кметове на села. Извършени са 4 проверки по 2 сигнала; изготвени са 62 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и непълнолетни.

Продължи инициативата на екипа да предлага на училищата Програма за ранна превенция, включваща 78 теми, по 11 модула, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи – ученици, родители и учители. По програмата в училищата са реализирани присъствено 11 беседи в часове на класа, като отново има подчертан интерес към темите за агресия и насилие.

На заседанието членовете на МКБППМН приеха план-програма за дейността през 2022 г. И през тази година в Програмата на Комисията се запазват добрите практики и се надгражда дейността чрез широка ранна и интензивна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, взаимодействие и съвместни инициативи с училищните институции. Ще продължи и традиционната лятната програма „ВАКАНЦИЯ“, както и превантивната работа с родители.