Тракийски университет преминава на присъствено обучение

Заповед на министъра на здравеопазването предоставя възможност за обучение и в реални условия. В съответствие с тази заповед и Заповедта на ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, с която упълномощава ръководствата на структурните звена, в съответствие със спецификата на обучението да решават коя част от занятията, на кой курс да се провеждат в електронна среда и кои присъствено, при спазване на всички противоепидемични изисквания и постигане на възможно най-добро обучение, от 21 февруари 2022 г. се пристъпи постепенно и с присъствено обучение“. Това съобщи за медията ни доц. д-р Нели Грозева, зам. ректор по учебната дейност в университета.

В Аграрния факултет от 28 февруари т.г. се възстановява изцяло присъственото обучение – и лекции и упражнения. Изрично е посочено, че при нужда, ако някой преподавател счита, че е невъзможно да се осигурят за лекционния курс достатъчно безопасни условия, е възможно да продължи и в електронна среда.

Във Ветеринарномедицинския факултет упражненията са присъствени. Процесът така е организиран, че всичко ще бъде съобразено с изискванията за безопасност. Лекциите са в електронна среда, тъй като потокът е от 160 студенти. За да се спазят условията, поставени от министъра, необходима е зала, в която има над 300 места. А в момента няма такава учебна зала.

В Медицинския факултет засега лекциите са онлайн, а упражненията са присъствени, като се редуват в два потока – на български и на чуждоезиково обучение. Преддипломни стажове, практики и пр. се провеждат в реални условия.

В Педагогическия факултет от 21 февруари изцяло е възстановено присъственото обучение. При потоците, при които има 120 студенти, лекциите се провеждат онлайн, а в потоците на специалностите с по-малки групи са създадени всички условия за присъствено обучение. Упражненията са присъствени на всички. Практиките и стажовете са онлайн, защото се провеждат в детски градини и училища, където все още стажантите не се допускат.

В Стопанския факултет от 28 февруари част от учебния процес – основно практическите занятия, ще бъдат присъствени, а част от лекциите -онлайн.

Във факултет „Техника и технологии“ в град Ямбол занятията в момента са онлайн, но постепенно най-напред практическото обучение, а не след дълго – изцяло ще се премине на присъствено обучение.

Във филиала в Хасково – стажовете са присъствени . От 28 февруари упражненията ще бъдат напълно присъствено обучение..

В Медицинския колеж всички упражнения са присъствени, както и стажовете и практиките, а лекционните курсове са онлайн. За някои специалности, където групите са по-малки се провеждат и присъствено.

Като цяло – бавно, плавно, но сигурно целият университет преминава към присъствено обучение. Залите ни и коридорите ни вече се огласят от младежки глъч и смях, което е много хубаво“, сподели доц. Нели Грозева.

От 1 март 2022 г. всички кандидатстуденти ще могат да кандидатстват за явяване на предварителни изпити, които ще бъдат онлайн. И кандидатстването и провеждането на изпитите ще бъде онлайн – както предварителните, така и редовните изпити, независимо от епидемиологичната обстановка. Според доц. Нели Грозева, това осигурява повече възможности, спестява и средства. Освен това, при толкова много кандидатстуденти е трудно да се осигурят безопасни условия. Резултатите от последните две години показват, че начинът по който се организират и провеждат кандидатстудентските изпити не довежда до срив или до много по-високи резултати, спрямо времето, когато са се провеждали присъствено.

Росица Ранчева