Именуване на две старозагорски улици ще обсъждат в Общинския съвет

На предстоящото на 24 февруари 2022 г. заседание на Общински съвет Стара Загора ще бъдат обсъждани две предложения за именуване на две улици в Стара Загора. Едното предложение е от Димитър Чорбаджиев – общински съветник от ПГ Демократична България. В него се казва:

При срещи с граждани ми беше поставен въпрос за проблем с адресната
регистрация и издаване на документи за самоличност, поради липса на
административен адрес на въведени в експлоатация новопостроени жилищни
сгради в местност Лятна градина /зад магазин Практикер/. В момента там в
строеж са 4 жилищни сгради /във всяка сграда има 78 апартамента/ с ОСД и
гаражи, като две от тях са въведени в експлоатация. Предстои строеж на още
4 такива. Собственикът на имота неколкократно е правил опит за решаване на
проблема, но му е отказвано с аргумент, че улицата е частна собственост.
Припомням, че промените в ЗУТ с изискването за приложена улична
регулация, бяха отмени като противоконституционни и вече не би следвало
да има проблем. При извършена справка се установи, че съгласно
приложената скица на имота е нанесена второстепенна улица с
идентификатор 68850.75.288, но не е именувана.

Сбственикът на улицата е съгласен и ми е предоставил всички необходими документи, като желае улицата да носи името Александър Стамболийски“.
Второто предложение е направено от Дарин Петков, председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания. В него се казва:
До ПК по култура, туризъм и вероизповедания постъпи заявление от
Салезиани на Дон Боско“ – местно поделение на вероизповедание
Католическа църква в България“ относно необходимост от издаване на
административен адрес на новопостроен обект: „Спортно-образователен
център за деца и младежи, църкваСв. Дева Мария помощница на
християните“ и ограда-етапно“, находящ се в УПИ II442, кв. 675, по плана на
гр. Стара Загора, ПИ с идентификатор No 68850.530.442. Заявителите желаят
улицата да бъде именувана „Бончо Бонев“.
Получената информация в Комисията от Дирекция „Гражданско състояние“ и главния архитект Виктория Грозева показва, че няма причина да не се удовлетвори заявеното желание. Нещо повече, прави им чест, че са се сетили, след толкова години и подходящи поводи, да се увековечи името на един заслужил за Стара Загора и науката голям българин.

КОЙ Е БОНЧО БОНЕВ?

На 13 март 1960 г. със съдействието на проф. Никола Бонев, местни ентусиасти и активни дейци на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО е основана в Стара Загора секция Астронавтика. За ръководител е избран Бончо Кънчев Бонев – дългогодишен сътрудник на ДОСО, радиолюбител и конструктор на първите радиоприемници в Стара Загора, ръководител на секцията по ракетомоделизъм.

Бончо Бонев е роден на 4 май 1917 г. в старозагорското село Малка Верея. Специализира астрономия в СУ и разработва звездна карта, съобразена с географското място на България, с практическо ръководство към нея за боравене с небесни координати. Тя се използва масово досега. От 60-та година, когато официално обсерватория още няма, за нуждите на водените 3-годишни курсове по астрономия за обучение на наблюдателите в секция Астронавтика са разработени първите единствени по рода си учебни програми, утвърдени от тогавашното Министерство на образованието. За първи път в световната практика тук се провежда научна работа със средношколци. На тях се възлагат такива отговорни дейности като астрономически наблюдения, те участват в програмата за наблюдение на изкуствени спътници на Земята и в обработката на резултатите си. Нещо повече – правят собствени изследвания върху направените наблюдения на астрономически обекти и явления. Участват в младежки конференции, проекти и форуми със свои доклади.

Бончо Бонев е ръководител на Старозагорската астрономическа обсерватория до пенсионирането си през 1984 г. Той допринася за създаването на народни обсерватории в началото на 60-те години на м.в. В Димитровград, Варна и Белоградчик, по- късно – в Ямбол, Смолян, Габрово и др.

Като член на Международния астрономически съюз  осъществява международно сътрудничество, дава гласност и прави видими в цял свят уникалните български институции: народните обсерватории и техния принос за професионалната и любителска астрономия, за астрономическото образование и популяризацията на астрономията и космонавтиката.
Росица Ранчева