Обществена дискусия за бъдещата инфраструктура и оползотворяване на битовите отпадъци организира Община Стара Загора

На 25 февруари 2022 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на общината, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, Община Стара Загора отправя покана към всички заинтересовани страни за участие в обществена дискусия, за набиране на мнения и идеи, относно инвестиционно предложение за  бъдещото развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии за преработка и крайно обезвреждане чрез енергийно оползотворяване на общинските битови отпадъци.

Инвестиционно намерение включва изграждането на комплекс за сепариране на твърди битови отпадъци с инсталация за производство на електрическа енергия с годишна производителност на инсталацията -55 000т/г. 

При последваща  реализация на инвестиционното предложение в близост до Стара Загора ще функционира екологично чист завод за преработка и оползотворяване на твърди  и частично индустриални битови отпадъци от региона и използването им за производство на електрическа енергия и ликвидни вторични суровини.

Дискусията ще послужи за основа, на която да се вземат управленски решения за оптимизиране и надграждане на системата за третиране на битовите отпадъци на Община Стара Загора, с цел достигане на изискванията на европейското законодателство за намаляване количествата на депонираните отпадъци.

Павлина Дудева