Предстои изграждане на велоалеи до Студентския град и кварталите „Зора“ и „Кольо Ганчев“

На 27 януари 2022 г. се проведе онлайн първото  редовно заседание за 2022 година на Общински съвет Стара Загора. Гласувани бяха над 40 предложения.

„ Ще бъдат наложени санкции на фирмите във връзка със забавянето на някои от проектите, които се извършват в момента. Обектите в момента са на приключване и се оформя документацията и ще бъдат въведени в експлоатация“, заяви по време на разискванията по приемане на годишния отчет за изминалата 2021 година на кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и екипът му, градоначалникът. Той обясни, че предстои изграждане велоалеи до Тракийски университет и кварталите „Зора“ и „Кольо Ганчев“.

Тодоров подчерта още веднъж важността на рехабилитацията и разширение на връзката с АМ „Тракия“ и изграждане на нов подход и пътна връзка с аутобана при село Калояновец.

На първо четене беше одобрен Правилникът за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора. Целта му е подпомагане на свободната творческа инициатива на отделни творци и творчески колективи, работещи на територията на общината. Правилникът предвижда създаването на нарочна експертна комисия, която да организира процедурата по провеждане на конкурса за подбор на проектите, които да бъдат финансирани и не са включени в Културния календар на общината и програмата за подпомагане и развитие на читалищата.

Старейшините подкрепиха Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година, както и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд. Местният парламент освободи  Белчо Белчев -ликвидатор на „Обредни дейности“ ЕООД – в ликвидация. Беше избрана Даниела  Демирева- Гюрова за нов ликвидатор на общинското дружество. Одобрено беше обявяването на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2022г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие.

Приети бяха отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли – декември 2021 година и годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година. По време на тридесет и второто заседание на местния парламент бяха определени минимална и максимална тарифа за превоз на пътници, ползващи таксиметрови услуги в Стара Загора. Старейшините приеха с 36 гласа „За“ и 10 „Въздържал се“  обръщение към министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното изграждане на инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне в района на Източно-маришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора.

Одобрена беше Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2021 – 2022) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. С пълно единодушие беше прието отпускането на еднократна парична помощ на Моника Маринова.

Наименувани бяха четири улици в старозагорския квартал „Железник“. Те ще носят имената – „Николай Евров“, „Васил Маринов“, „Антон Митов“ и „Морулей“.

В края на заседанието председателят на Общински съвет Стара Загора Мария Динева обяви, че за утре в 15.00 часа насрочва извънредна сесия на местния парламент.

Павлина Дудева