Правилник за съфинансиране на културните проекти ще обсъжда Общински съвет Стара Загора

На първото за 2022 г. заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 27 януари, първа точка от дневния ред е приемане на първо четене на Правилник за условията, реда и критериите да съфинансиране на културните проекти в Община Стара Загора. Проектът е внесен за разглеждане от председателя на Постоянната комисия по култура Дарин Петков.

Документът регламентира условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Стара Загора за подпомагане насърчаването на културата и опазването на културното и историческото наследство, при реализиране на проекти в тази връзка, осъществявани на територията на общината. Предоставянето на финансовите средства за целите, предмет на този правилник, се извършва на конкретен принцип с процедура, осигуряваща равнопоставеност на кандидатстващите физически и юридически лица, и обективност при подбора и оценката.

За получаване на съфинансиране е необходимо проектите да са в съответствие с изпълнявайте културни политики на Община Стара Загора. Целта е

обогатяване на културната визия на общината и открояване на мястото й в националното културно пространство; насърчаване на културното многообразие; подкрепа на съществуващите и иницииране на нови празници, съобразени с характерните особености на различните места и общности; насърчаване развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало; стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и промотирането на културна продукция; създаване на артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на съществуващи такива; осигуряване възможност за широк достъп и активно включване на гражданите в процеса на реализация на различните културни форуми, събития и др.

Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 70% от общата му стойност.

Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват само с един проект в една сесия.

Експертна комисия се запознава два пъти в годината (на сесии) с предложенията и ги класира по значимост, оригиналност, ефективност, възможност за мултиплициране и пр.

Още миналата година проектът за Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на културните проекти в Община Стара Загора е качен на страницата на Общината. По него вече има направени предложения и препоръки. Очаква се след обсъждане на първо четене в Общинския съвет още на следващата сесия през м. февруари да бъде приет.

Росица Ранчева