Сдружение „Творчески колектив НА УЛИЦАТА“ се учреди в Стара Загора

.На 28 декември 2021 г. в Стара Загора се учреди Сдружение с нестопанска цел „Творчески колектив НА УЛИЦАТА“. 8 души са учредителите: Деница Шишкова- докторант по социология, експерт по комуникации; Недко Боянов – студент в Педагогически факултет на Тракийски университет; Стоян Стоянов- журналист; Първан Симеонов- политолог; Росица Ранчева – журналист; Мирчо Христов – експерт по младежки политики; Моника Тодорова – образователен медиатор и Момчил Момчилов – преподавател по изобразително изкуство.

Целите на общественополезната дейност на Сдружението са: да стимулира обществената ангажираност и участието на младите хора при формиране и реализация на политики за градско развитие, изкуство и култура; да разработва, популяризира и реализира концепции за градско развитие на обществени пространства;да разшири ролята на творчеството и иновациите в устойчивото градско развитие; да организира и подпомага създаването на зони за градска култура и изкуство в сътрудничество с компетентни държавни и общински органи и други заинтересовани страни;да изследва и адаптира европейските стандарти и добри практики за градско развитие и качеството на живот в населените места в страната; да популяризира и представя съвременно изкуство и да работи за превенция на уличния вандализъм; да съдейства за обновяване и облагородяването на публичните пространства; да развива международно сътрудничество в областта на изкуствата, културата, архитектурата, младежта и активното гражданско участие; да насърчава интеграцията между архитектура, култура, туризъм, образование, наука и бизнес; да съдейства за развитие на градска инфраструктура; да работи за опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на изкуството, културното и архитектурно-историческо наследство на България; да създава възможност за развитие на културни и творчески индустрии в страната; да съдейства на институциите на международно, национално, регионално и местно равнище при извършване на анализ на съществуващата инфраструктура, културна, градска и паркова среда; да привлича бизнес организации с цел развитие и облагородяване на градски пространства; да насърчава развитието на младите артисти, творци и архитекти; да насърчава грижата за психичното здраве, благополучието и устойчивото развитие на хората чрез комбиниране на различни форми на изкуството, психологията и други науки; да подпомага развитието на качествени младежки политики ; да насърчава и работи за развитието на киното и дигиталните форми на творчество.

За постигане на целите, Сдружението ще използва следните средства: Разработване и управление на проекти по международни, национални и местни програми; Създаване на условия за международен обмен и сътрудничество и организация на международно значими събития и инициативи; подкрепа на програми за обмен, партньорство и участие в мрежи с цел засилване на европейското сътрудничество; Предоставяне на консултации, извършване на изследвания, проучвания и анализи, свързани с целта на Сдружението; Организиране и провеждане на обществени прояви, свързани с основните цели на Сдружението; Инвестиране в човешки ресурси, създаване на знание и експериментиране на създаване на среда за развитие на експертен потенциал, повишаване на административния капацитет и стимулиране на социалните иновации, насърчаване на трансфера и обмена на добри практики за устойчиво развитие; Участие в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на градоустройствени, младежки и културни политики; Участие в изготвянето на становища за нормативни актове за градско развитие, младежки и културни политики; Разработване на проекти и програми, способстващи за опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на изкуството, културното и архитектурно-историческо наследство на България; Развитие на градска инфраструктура; Организиране на курсове, семинари, обучения, конференции, дебати, обществени допитвания, обществени кампании, изложби, архитектурни пленери и др.; Изготвяне и разпространение на печатни, аудио, видео и други материали; Издателска дейност; Набиране на средства (парични, финансови инструменти, право на собственост върху движими или недвижими вещи) от спонсори и дарители и др.

Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничение на расова, етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност. Членове на сдружението са учредителите на сдружението и приетите членове.
Членове на сдружението могат да бъдат, физически лица, юридически лица, публични организации, неправителствени организации, които приемат устава му, споделят визията на сдружението и желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Не могат да бъдат членове на Сдружението политически партии и коалиции; религиозни организации и организации на верска основа; лица които са осъждани ефективно или изтърпяват наказание. Учредителите приеха Устав и избраха Управителен съвет в състав Деница Шишкова, Недко Боянов и Стоян Стоянов.

Припомняме, че идеята и реализацията на „Творчески колектив НА УЛИЦАТА“ е на повече от три години. Старозагорци и гостите на града знаят за проведените десетки инициативи на „специалната“ улица „Сава Силов“, заредена с духовност. Тук е катедралният храм „Св. Николай“, трите къщи една до друга – обявени за паметници на културата – Къщата на архитекта, родната къща на поета Веселин Ханчев, клиниката на д-р Ханчеви, където години наред е бил Дом „Литературна Стара Загора“ и легендарния клуб „Пегас“, уникалният комплекс „Уникато“. Пресечката опира до Кукления театър и площадчето пред него, където се провеждат редица атрактивни събития. Та за изминалите години тук имаше изложби, концерти, камерни спектакли, литературни срещи и пр. Намерението на Сдружението е направеното досега да се надгради и разшири.

Росица Ранчева