Над 60 точки гласуваха на последното си редовно заседание за 2021г. общинските съветници в  Стара Загора

Над 60 предложения бяха разгледани и гласувани на днешното редовно заседание на Общински съвет- Стара Загора. Дебати предизвика предложението за откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Обредни дейности“. След почти едночасови спорове с 31 гласа „За“, 15- „Против“ и четирима  „Въздържал се“ беше одобрено започване на дейностите по ликвидация. Срокът за това ще бъде в рамките на шест месеца.

По време на тридесет и първото  заседание на местния парламент беше подкрепено удължаване до 30 юни 2022 година освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер  местни такси за ползване на общински площи. Те ще заплащат на 30 на сто от налога за местни такси за ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация.

По време на декемврийската сесия бяха утвърдени промени на действаща тарифа и превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД нови цени на билетите на хартиен носител, както и на електронните билети за градската част и извънградска част.  дадена възможност за комбинираното пътуване на неограничени пътувания в рамките на 60 минути. Одобрено беше и възможността за преференциално пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

С три месеца беше удължен мандатът на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на Стара Загора, подкрепено беше предложение за удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на централен зеленчуков пазар-закрита част.
Спорове в зала предизвикаха и разискваните  план-сметки за дейностите по чистотата през 2022г., както и промяна числеността на персонала в Звено „Чистота“, Звено „Озеленяване и комунални дейности“, Звено „Гробищен парк“, Звено „Поддръжка на пътно-знаково стопанство“ и Зоопарк Стара Загора, считано от 01.01.2022 година.
Приети бяха Програмата за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и поддържане на установените норми на територията на град Стара Загора с период на действие 2021– 2025 година, Програмата за опазване на околната среда на Община Стара Загора с период на действие 2021 – 2027 год. и Програмата за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021  – 2028 год.
Старейшините дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект «Красива България» към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 «Боровец», УПИ XXIII, кв. 259 град Стара Загора“. Целта на проектното предложение е чрез благоустрояване на дворното пространство да се осигурят подходящи условия за игра на децата, посещаващи заведението. Общата стойност на проекта е 351 383, 61 лв. с ДДС, от които 130 000 лева е финансиране по Мярка М02, а  221 383,61 лв. е съфинансирането от Община Стара Загора.

Павлина Дудева