Близо 60 точки влизат в дневния ред на декемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Близо 60 предложения съдържа дневният ред  на декемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 16 декември от  9.00 часа в зала „П.Р.Славейков“, съобщи председателят на местния парламент Мария Динева.

По предложение на кмета Живко Тодоров старейшините ще гласуват продължаване на срока до 30 юни 2022 г. на  търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи. Ползвателите на тези площи ще дължат 30 на сто от налога. Ще бъде разгледано и удължаване на срока на действие на договорите за наем на търговски обекти /маси/ на територията на централен зеленчуков пазар в неговата закрита част.

По време на последното редовно, за тази година общинските съветници ще разгледат и гласуват приемане на Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и поддържане на установените норми на територията на град Стара Загора с период на действие 2021– 2025 година, Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора с период на действие 2021 – 2027 год., както и Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021  – 2028 год.Ще бъде обсъдено и удължаване на мандата на Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на  Стара Загора до 1 март 2022 година.
В четвъртък старейшините ще гласуват утвърждаване на  промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, както и преференциални отстъпки за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

В дневния ред на тридесет и първото заседание влиза за обсъждане и предложение за откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД. Съветниците ще гласуват и одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2022г., както и промяна числеността на персонала в Звено „Чистота“, Звено „Озеленяване и комунални дейности“, Звено „Гробищен парк“, Звено „Поддръжка на пътно-знаково стопанство“ и Зоопарк Стара Загора, считано от 01.01.2022 година.
На 16 декември  ще бъде разисквано и даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект «Красива България» към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Благоустрояване на дворното пространство на Детска ясла № 12 «Боровец», УПИ XXIII, кв. 259 град Стара Загора. Ще бъде обсъдено и преименуване на улица в старозагорския кв. „Кольо Ганчев“.