Честито 100-летие, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“!

Над 15 000 са възпитаниците на Търговска гимназия- Стара Загора

На 15 септември 1921 година в изпълнение на Заповед No 7180 на Министерството на търговията, промишлеността и труда, отваря врати Смесеното нисше училище за търговия и кооперативно дело, което е първото професионално учебно заведение в региона на Стара Загора.
Основатели на училището са индустриалците Слави Абанозов, Георги Сандев и Сотир Новачков, които със съдействието на Търговскоиндустриалната палата поставят началото на 100 годишната история на днешната Търговска гимназия. Те се заемат с рискованото дело да утвърдят авторитета на новосъздаденото учебно заведение и да го направят значим фактор в Старозагорска област по отношение на развитието на търговското и икономическото образование.
Първи директор е Сотир Новачков, после за кратък период от време гимназията е ръководена от Георги Сандев, а след това от Георги Михайлов. През 1923 година училището е преименувано в Смесена търговска гимназия. През 1924 год. за директор е назначен Слави Абанозов, който управлява училището 20 години – до 1944 година. Под негово ръководство гимназията придобива авторитет на едно от най-добрите професионални училища в страната. Неслучайно училището е популярно като „Абанозовата гимназия“. Първият випуск е от 104 момчета и 13 девойки, като числеността до учебната 1943/1944 година нараства на 630 ученици, от които 68 момичета. От 1937 година училището носи името „Княз Симеон Търновски“, в чест на раждането на престолонаследника Симеон. От 1951 година е Стопански техникум, а през 1953 г. училището е преименувано на Икономически техникум. Със заповед на академик Илчо Димитров -министър на образованието през 1996 година се възстановява името Търговска гимназия, а четири години по-късно си връща и старото име Княз Симеон Търновски“, което е запазено и до сега. От 1945 до 1951 год. директор на училището е Димитър Стойков, а от 1951 г. до 1978 г. гимназията е под ръководството на Стефан Станчев, който я управлява 27 години. Дългогодишни директори на Търговска гимназия са Стефанка Златева /управлявала училището 13 години/ и Стоян Стоянов, ръководил успешно гимназията 18 години. Настоящият директор Снежна Танева заема тази длъжност от 2011 година. И тримата са възпитаници на гимназията, което говори, както за създаване на традиция Търговска гимназия да се ръководи от бивши възпитаници, така и за приемственост между поколенията директори.
Интересен факт е, че след основаването години наред училището няма собствена сграда и се помещава в частни къщи и едва през 1939 година е предоставена сегашната сграда. След 1944 год. училището и сградата стават собственост на държавата. През 60-те и 70-те години на миналия век гимназията е разширена с две пристройки западна и източна, за да добие сегашния си вид. През 1992 год. част от сградата е реституирана и училището започва да плаща наем на собствениците. През 2016 година кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров с Решение на Общински съвет Стара Загора изкупува реституираната част от сградата на гимназията и така тя става изцяло общинска собственост.
Това позволи да стартира основен ремонт и осъвременяване на сградния фонд на гимназията чрез включването й в проект „Реконструкция, модернизация и създаване на мерки за енергийна ефективност“ по оперативна програма „Региони в растеж“.

В резултат на осъществените ремонтни дейности днес гимназията има обновена, красива и функционална сграда с привлекателна, подкрепяща и приобщаваща училищна среда.

От създадените в училището благоприятни условия за професионална, общообразователна и спортна подготовка, както за различни извънкласни дейности днес се ползват 567 ученици и 40 учители.
За 100-те години на съществуване през школата на Търговска гимназия са преминали над 15 000 ученици. Учителите оставили трайни следи в развитието
на училището са близо 1000. Сред тях има знакови имена, допринесли за развитието и престижа на гимназията. Сред тях са Злати Бакърджиев, Васил Венков, Георги Михалев, Елена Чавдарова, Недялко Капсъзов, Руска Кискинова, Славка Недева, Пейчо Миревучители по счетоводство; Пенка Арабаджиева, Невена Маркова, Зина Камбурова, Пенка Петрова, Цветана Марчева, Димитър Златаров, Татяна Миткова, Нели Иванова, Донка Бинева учители по икономически дисциплини; Славка Кисимова, Станимира Янчовска, Тонка Танева, Арсения Епитропова, Надя Желева, Пламен Панов, Елисавета Банова учители по изчислителна техника, информатика и информационни технологии; Елена Нейкова, Иван Добряков, Анастасия Козарова, Любомир Любенов, Зоя Майналовска учители по математика; Зоя Рашева, Кунка Стоянова, Роза Янкова, Дарина Златева, Гинка Чалъмова учители по български език и литература; Ренета Трендафилова, Мария Чипилева учители по немски език; Марио Добчев, Радка Маджарова учители по френски език; Русина Бакалова учител по руски език; Донка Сярова, Мария Драганова учители по машинопис и стенография; Димитрия Стоименова, Мария Стамова учители по физика; Маргарита Топалова, Анна Петрова, Радка Русева – учители по химия; Атанас Атанасов, Росица Пантова, Йорданка Кюркчиева учители по история; Иван Чакъров, Румен Камбуров, Чавдар Златев, Тончо Петров учители по география; Иванка Костова, Атанас Бенчев, Стайко Стайков, Стоян Недялков, Анна Желева учители по физическо възпитание и спорт.
В юбилейната 2021/2022 учебна година Търговска гимназия посрещна своите 104 ма осмокласници, които са юбилейният стотен випуск на гимназията, съобщи директорът Снежана Танева.-. Те са приети в следните специалности: „Оперативно счетоводство“, „Бизнес администрация“, „Икономика и мениджмънт“ и Електронна търговия“. Други специалности, по които се обучават учениците в гимназията са: „Банково дело, „Търговия на едро и дребно“. Традиционно продължава да е голям интересът към всички специалности, които предлага училището като в последните години акцентът се поставя на иновативната специалност „Електронна търговия“.

Всички учебни кабинети в гимназията са оборудвани със съвременни информационни и комуникационни технологии, което позволява провеждане на интерактивно обучение. Училището е единственото в региона с изградени два учебно-тренировъчни центъра, в които работят учебни предприятия за провеждане на учебната практика на учениците. В тях се симулират реални икономически ситуации, учениците договарят и сключват сделки с учебни предприятия в страната и в чужбина, като комуникират на български, английски и немски език и усвояват умения и компетентности за работа в реална работна среда. Предимство на обучението в училището е умелото съчетаване на висококачествена професионална подготовка и много добро ниво на чуждоезиковото обучение.

Освен със задължителната подготовка, учениците ни са ангажирани съобразно интересите си в разнообразни извънкласни дейности като спортни клубове, училищен вестник, клуб по народни танци, читателски клуб, рекламно ателие, интерактивна мултимедия, клуб по бизнес протокол и етикет, клуб занимателна математика и др. – сподели г-жа Танева. -Търговска гимназия е единствената в Старозагорска област професионална гимназия със сформирани и функциониращи фанфарен оркестър, мажоретен състав, рок група и вокална група, които представят гимназията достойно на училищни и общоградски тържества и мероприятия. С оглед създаване на благоприятна, приобщаваща и комфортна училищна среда е изградена звънчева система със седем различни мелодии, които известяват учениците за началото и края на всеки учебен час; във фоайетата на всички етажи са монтирани TV екрани, на които в междучасията се излъчва релаксираща музика, съобщения, кадри от живота на училището, презентации. Мотото на училището „Ако успееш тук, ще успееш навсякъде“ е израз на визията за неговото развитие и утвърждаване, на базата на знанието и иновациите, като двигатели на икономиката.

Мисията на училището е свързана с осъществяване на качествена общообразователна и професионална подготовка, осигуряваща пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация на международния пазар на труда. Изпълнението на тази мисия намира израз в постиженията на учениците ни в различни области икономически и хуманитарни науки, спорт, изкуства. Учениците ежегодно участват в състезания и конкурси, в които заемат призовите места като Националното състезание по счетоводство, Национален конкурс „Млад икономист“, Европейско състезание по статистика, Национално състезание по маркетинг, Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми, както и в регионални и национални спортни състезания.
Търговска гимназия дава солидна подготовка не само за бъдещите икономисти и IT специалисти, но и за бъдещи медици, юристи, инженери, хора на изкуството. Нашите възпитаници имат успешна реализация в множество професионални сфери и можем да кажем, че изпълняваме на 100 процента мотото „Който успее тук, ще успее навсякъде!“- категорична е г-жа Танева.

През годините педагогическият колектив на Търговска гимназия е доказал своя висок професионализъм. Знак за това са множеството отличия, с които са удостоени преподавателите, като наградите „Анастасия Тошева“, Неофит Рилски“ , „Кирил и Методий“ и др.
Търговска гимназия активно работи по национални и международни проекти и програми като „Подкрепа за успех“, Без свободен час“, „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, „ Информационни и комуникационни технологии“, Еразъм+ и др.

През настоящата учебна година учителите и учениците на Търговска гимназия с голямо вълнение и ентусиазъм се подготвят за отбелязване на вековния юбилей. Предвидени са много инициативи в тази посока: дни на професиите и срещи с видни представители на бизнеса; музейна експозиция; изложба с грамоти и постижения на ученици; спортни състезания и срещи с изявени спортисти; изложение на учебно-тренировъчните фирми; ревю на униформите на Търговска гимназия; подготовка и отпечатване на юбилейна книга, юбилеен вестник и юбилеен алманах; заснемане на филм за гимназията; засаждане на 100 дръвчета в чест на 100-годишния юбилей и много други инициативи. Кулминацията на празника ще бъде тържествен концерт, който беше предвиден за 6 декември- професионалния празник на гимназията, но поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, вследствие на ковид-19, педагогическият съвет реши да се промени датата, като избра 11 май
2022 година – денят на Светите братя Кирил и Методий – за тържественото честване на юбилея.
Днес Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ достойно продължава да пише своята история. Лица, събития, успехи и предизвикателства са съхранени в документи, снимки, спомени.

Търговска гимназия е отворена към всички новости и добри практики в професионалното образование. Системното въвеждане и прилагане на иновативни педагогически практики в образователния процес утвърждава Търговска гимназия като най-предпочитаното училище в региона.
В навечерието на 100-годишния юбилей, новата визия на училището ни, съпътствана от създадените през годините училищни традиции и от постиженията на учителите и учениците, още по-осезаемо утвърдиха Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ като емблема на професионалното образование в Старозагорския регион.

Росица Ранчева