ОУ „Кирил Христов“ представи проект по програма„Еразъм+“ на национално ниво

По покана на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)- официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за програма „Еразъм+“, старозагорското ОУ „Кирил Христов“ представи на 23 ноември 2021 г. в София един от най-високо оценените си проекти – „Педагогика в зелено“ по ключова дейност 1.

Гости на тематичния мониторинг на тема „Зелено измерение на проектите“ по програма „Еразъм+“ бяха Михаил Балабанов – изпълнителен директор на ЦРЧР, Георги Райнов – директор на Дирекция „Проверки на място и мониторинг“, Димка Михайлова – началник на отдел, Мария Полихронова – главен експерт в Дирекция „Проверки на място и мониторинг“, както и представители на училища, детски градини, университети и неправителствени организации от цяла България.

По време на събитието инициативната учителка Екатерина Йовчева – представител на ОУ „Кирил Христов“ и координатор на проект „Педагогика в зелено” 2019-1-BG01-KA101-061869 по Програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”, сподели, че това е първият мащабен европейски проект в 125-годишната история на училището. Тя благодари на експертите от Центъра за развитие на човешките ресурси, че толкова високо са оценили работата на училището в лицето на директора на ОУ „Кирил Христов“ Господин Балъкчиев и колегите й, както и нейната работа като координатор. В своето изложение г-жа Йовчева разказа как през последните осем години директорът на училището г-н Балъкчиев е посветил живота си, за да създаде една съвременна, модерна и обновена база. В хода на непрекъснатата екипна работа в ОУ „Кирил Христов“ по подобряване и усъвършенстване качеството на образованието ръководството на училището и учителите разбират, че за да отговорят на очакванията на родителите за качествено и ефективно училищно образование, е необходимо да бъде повишена квалификацията на учителите на европейско ниво. Така се стига до написването на първия европейски проект по програма „Еразъм+“. След редица съвещания и педагогически съвети се взема решение, че трябва да се изведе учебният процес извън класната стая, в унисон с отдавна предоставяното екологично образование в училището, за да се пречупи всяка изучавана учебна дисциплина през призмата на екологията и опазването на околната среда. Започва търсене на подходящи обучения за целта и се взема решение това да бъдат два курса в Испания. Въпреки че испанското образование не е в челните места за Европа, направено е проучване, че там имат много добър опит в обучението извън класната стая. И така след спечелване на проекта двама учители от ОУ „Кирил Христов“ отиват на обучение във Валенсия – Испания. Темата на курса е „Образователен коучинг“. Курсът включва инструменти за креативна и ефективна методология на обучение, приложими в иновативното преподаване на открито. В учебно-квалификационния процес учителите придобиват знания и умения с практическа приложимост, нов и модерен инструментариум за иновативно преподаване извън класната стая. Това е постигнато посредством ситуации, работа по проекти, „мозъчни атаки“, игри и практически упражнения. Преподаването в иновативна образователна среда – извън класната стая, отхвърля риска за отпадане на ученици от училище и свежда до минимум ниската успеваемост. Втория курс „Приложна зелена педагогика“ в Барселона, Испания, посещават други двама учители от ОУ „Кирил Христов“. Там те учат как да преподават в естествена среда, но в градски условия. Курсът е основан на хипотезата, че хората по рождение се нуждаят от природата. Програмата за обучение на курса подкрепя учителите да придобият практически опит за възможностите, които предлага реализацията на педагогиката на открито. Квалификационният курс показва как да бъдат интегрирани природните ценности в градски условия. Учителите усвояват знания и умения за адаптиране на учебните дисциплини така, че темата за природата и нейното опазване да бъде включена във всички изучавани предметни области.

По този повод г-жа Йовчева подчерта на представянето в София, че възпитаването в екологично мислене има традиции в старозагорското ОУ „Кирил Христов“, където още от 2016 г. е разработена стратегия за екологично образование. Тя се състои от три етапа. На първия етап училищното екологично образование е насочено към участието на учениците в организирани инициативи на национално и регионално ниво, отбелязване на всички празници от екологичния календар, различни екологични дейности, съвместна работа с институции. На втория етап е разработена и се изпълнява програма за разделно събиране на отпадъци на територията на училището, а на третия етап учениците участват в проекти, международни и национални състезания, олимпиади. В тази връзка към ОУ „Кирил Христов“ има изграден също и екоклуб „Посланици на природата“ с ръководител г-жа Йовчева. Екоклубът е член на Младежкия воден парламент, който е част от Европейския и Световния младежки воден парламент. Мисията на Младежкия воден парламент е да се информират младите хора, като се покаже колко важна е ролята на водата и нейното управление. Да се мотивират и подтикват младежи от цяла България към инициативи, свързани с водната екология и управлението на водите. За целта се организират форуми „Младежки воден парламент“, където ученици от цялата страна имат възможност да обогатят знанията си чрез провежданите от експертни обучения. Идеята е младите хора да обменят опит на добри практики, както и да създадат нови приятелства със съмишленици от цялата страна и от ЕС.

На представянето г-жа Йовчева акцентира върху основните цели, които си поставя европейският проект по програма „Еразъм+“ – да се повиши квалификацията на педагозите, което ще доведе до промени, модернизиращи училището и въвеждащи иновации в образователната среда и начините на преподаване. Да се работи с учители, които да генерират промяната и подготвят своите колеги за нея, интегрирайки нови методи и инструменти на преподаване в нетрадиционна среда. Чрез европейската квалификация учителите да придобият увереност, да станат инициативни и креативни в работата си.

Проектът започва с изграждането на зала „Природа“ за улеснение на учебния процес и използването й при екологичното възпитание и обучение на учениците на ОУ „Кирил Христов“ при лоши метеорологични условия. Осигурени са средства от училището, предоставен е доброволен труд на учители, родители, ученици и помощен персонал от учебното заведение.

Във връзка с проекта са изнесени открити уроци пред различни институции като РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив, РУО – Стара Загора, СЦ за диви животни „Зелени Балкани“ и много други.

Ръководството получава обратна връзка от ученици и родители и установява, че е намерена правилната посока в развитието и усъвършенстването на образователната институция. За това говорят и резултатите от проекта по програма „Еразъм+“. Те включват повишаване квалификацията на учителите на европейско ниво; прилагане на нови методи на оценка и самооценка в преподаването на открито; постигане на устойчиви резултати; подобряване на работата в екип; осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите компетентности. Сред трайните резултати са още осигуряване на висока степен на екологично възпитание, жизнено необходимо в този век; поддържане на връзки с чуждестранни колеги от основни училища – партньори от други европейски страни; съвместна работа по e-twinning и партньорски проекти по „Еразъм+“.

Училището продължава дейност по още два проекта по европейската програма „Еразъм +“ с екологична насоченост. В тях партньорите на ОУ „Кирил Христов“ са от Северна Македония, Хърватска, Португалия, Полша, Италия, Румъния и Турция.

След представянето на ОУ „Кирил Христов“ в Центъра за развитие на човешките ресурси останаха силно впечатлени и не пестяха похвали, поздравления и аплодисменти за работата на директора на училището Господин Балъкчиев и неговия екип, за иновативния образователен процес и модерната образователна среда, която е постигната под негово ръководство в ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора“, подчерта с вълнение Екатерина Йовчева след завръщането си от престижната изява в столицата.

Таня НИКОЛОВА