Нов общински съветник положи клетва в Стара Загора

Ива Ангелкова е най-новият общински съветник в Стара Загора. Тя положи клетва да работи в името на старозагорци по време на днешното редовно заседание на Общински съвет- Стара Загора. Тя влиза на мястото на Искра Михайлова.

Над 50 предложения бяха гласувани по време на днешното 30-то заседание на местния парламент. Одобрени бяха вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора и промяна в инвестиционната програма за 2021 година, както и удължаване на сроковете за погасяване на отпуснат временен безлихвен заем на общинското търговско дружество „Мересев“  ЕООД гр.Стара Загора и за усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул. Капитан Петко Войвода“ при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

С 29 гласа „За“ старейшините приеха промяна на размера на таксата за битови отпадъци, касаеща промени в ставката заплащана за търговски обекти собственост на физически лица. Дадено беше съгласие за участие в европейска инициатива за насърчаване на устойчивата дигитална трансформация в градовете и общините в Европейския Съюз, както и за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2022-2023г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.007 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от  Областни Информационни Центрове (2022-2023)г.“ и с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2022-2023г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.007 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от  Областни Информационни Центрове (2022-2023)г.“.

Подкрепена беше възможността Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение „В етносвета на ромите“, финансирано по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства /фокус върху роми/“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020.
Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 75 000.00 евро. Целта на проектното предложение е да издири и съхрани богатото нематериално културно наследство на ромската общност от община Стара Загора, да подкрепи и развие творческите умения на децата и младежите от общността в партньорство с културните организации от града и селата, както и да привлече нови публики чрез популяризиране на създадените културни инициативи и продукти в България и Норвегия. В реализацията на проекта ще се включат деца, ученици, студенти, младежи, артисти и други творци от ромската общност. Проектът припознава като целева група и членовете на гражданското общество у нас и Норвегия, интересуващи се от културата и изкуството на ромския етнос.

Определен беше максималният брой на таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както и минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Жълтите автомобили ще бъдат 560.
Одобрено беше провеждането на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД.

Наименувани бяха четири улици в старозагорския квартал „Кольо Ганчев“. Те ще носят имената – Димитър Хаджигенчев, Петко Петков , Полковник Борис Драганов и Стефан Салабашев.

Бяха одобрени промяна съставите на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата, Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания, Постоянната комисия по земеделие, гори, екология и развитие на селата и Постоянната комисия по социална политика.

Заседанието се проведе дистанционно, електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха  извършвани чрез приложението „Zoom“.