Безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица организира Тракийски университет

Участниците получават безплатно:
 Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски университет в Стара Загора и обратно;
 Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през деня;
 Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;
 Лекционни материали и консултации от лекторите;
 Сертификат за обучението.
Времетраене:
 Курс – 30 уч. часа (4 дни)
 Семинар – 18 уч. часа (2 дни)
Всеки земеделски стопанин и негов служител може да участва максимум в 2 курса и 5 семинара.
Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица могат да заявяват желание за участие в курсове и семинари на:
 Тел: 042699271 – Ана Георгиева, техн. сътрудник
 Тел: 042699250 – Милен Господинов, техн. сътрудник
 Имейл: proekti.tru@gmail.com
 Тракийски университет
 Студентски град, 6000 Стара Загора
Курсове – теми:
1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация
на получените животински продукти.
2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.
3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
5. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.
Семинари – теми:
1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация
на получените животински продукти.
2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.
3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти:дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.
Надя Лилова
Гл. експерт „Връзки с обществеността“