ДГ „Светлина“ обмени опит с Португалия

От 8 до 15 октомври 2021 г. три учителки Йоанна, Мария и Рая от старозагорската детска градина „Светлина“  участваха в обучителен курс в град Порто, Португалия на тема : „Как да направим училището по –интернационално“ .Това е част от предвидените мобилности от спечелен проект по Еразъм+ Ключова дейност 1,Училищно образование -„Разнообразието от образователни форми-средство за подобряване благосъстоянието на детето“

Това са структурирани курсове, които имат практическа насоченост обмен на знания и практики. Но сега, заради ковид – мерките имаше повече лекторска част и решаване на казуси, обясни за Dolap.bg Йоанна Димитрова, директор на детското заведение. – В Португалия всички си говорят и общуват на малки имена. Дори лекторите,които са международни величини, общуват с нас с малките си имена. По време на ежедневните срещи и в имейлите, с които кореспондираме за да изпратим решенията на лично поставените задачи, беше направена фейсбук група, в която се публикуваха материали. Може да се види и на страницата на детската градина „Светлина“.

Първият дискутиран въпрос на курса е участниците да имат ясна представа какво означава „интернационализъм“. Няма „стандартна“ дефиниция. Всяка организация може да направи своето определение. За да се случи това са определени основните видове дейности:

максимално свързани с учебната програма

ако е възможно в сътрудничество с организация партньор

привеждане на учителите в контакт с различни възгледи, култури и образователни системи

за постигане на по -добро разбиране и оценяване на другите култури

да насърчава европейското и световното гражданство

за постигане на по -голяма индивидуална, културна и национална информираност

придобиване на знания и умения (по отношение на чужди езици и социални умения).

Укрепване на международната ориентация в учебната програма.

Фокусиране върху владеене на езици.

Ежедневната ни работа се състоеше в следното :след презентация на лекторите – практическа работа чрез решаване на казуси,тестове и задачи по групи създадени от участници от различни държави, споделя г-жа Димитрова.

Ето и една от задачите:

-В коя възрастова група преподавате? 2-5, 5-12, 12-15, 15-18, Над 18.

-Посочете задачите си,които поставяте в работата си:

-опит с международни проекти?

-имате ли план за училищна политика за интернационализъм?

-опит с eTwinning?

-опит с проекти на Коменски?

-опит с ErasmusPlus KA2?

-опит с глобални проекти (извън Европа)?

-опит с други международни дейности?

-Роля и задачи на международните координатори

-Междукултурни компетенции

Програмата беше насочена да даде значителен принос, чрез стимулиране на иновациите и свързването. Растеж и сближаване на образователните институции.

Разликата в знанията, уменията и компетентностите на всеки да бъде в полза за хората .

Маркираха се основните предизвикателства пред образователната система в Европа.

1. Инвестицията в знания, умения и компетенции ще бъде от полза за хора, институции, организации и общество. Като допринася за устойчив растеж и гарантира справедливост, просперитет и социално включване в Европа и извън нея.

2. Свързано с общоевропейските тенденции на ограничено участие в демократичния живот и ниски нива на знания и осведоменост по европейските въпроси и тяхното въздействие върху живота на всички европейски граждани.

Разгледан беше въпросът за управление на интернационализацията на институцията,за мениджмънта като:

-Нарушаване на предразсъдъци и стереотипи за различните култури

Създаване на нагласа на откритост към „това, което изглежда различно“

-Решенията, взети по отношение на една област или група, да бъдат принципни, обективни и прозрачни.

След осемдневен курс в Порто,Португалия всеки си тръгна със собствена оценка за: моето европейско гражданство,информиран ли съм европейски / международен гражданин , новатор с отворен поглед към развитието на образованието в моята страна ли съм, гъвкав екипен играч, който може да мотивира и тренира ли съм?

Ако всеки колега си отговори на тези въпроси ще бъдем в крак с развитието.

Това с което ще запомня тази страна определям с думите : уют, естествен, спокойствие,толерантност,хубава храна и сладко вино“ – сподели Йоанна.

Подготви Росица Ранчева