Близо 50 предложения бяха разгледани по време на октомврийското заседание на Общинския съвет Стара Загора

Близо 50 предложения гласуваха днес общинските съветници в Стара Загора по време на редовното октомврийско заседание на местния парламент. Старейшините приеха вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година на община Стара Загора. Одобрена и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2022 – 2024 година.

По време на двадесет и осмото заседание беше гласувано създаването на седем членна работна група, която да разгледа и ако се налага да изготви предложения за промяна на съответните подзаконови нормативни актове на Общински съвет Стара Загора (наредби), в които да се уреди изпълнението на предложението за разширяване на кръга от лицата, които могат да кандидатстват за настаняване в общинско жилище.
Приет беше План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора . Целта му е предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на базата на Стратегическата шумова карта е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Тези мерки трябва да се базират на случаите, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са превишени.

Общинските съветници приеха годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020г. Основните финансови показатели показват, че осем от дружествата са завършили годината на загуба, а три- на печалба. Общинските съветници определиха представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.11.2021г. С 34 гласа „За“ старейшините одобриха възможността за продажба на чрез тръжна процедура на имот с УПИ I690 в кв. 18, с. Старозагорски бани. По време на днешното заседание беше подкрепено Почти подкрепи предложението за дарение на терен в парк „Артилерийски“ за изграждане на православен храм.
Строежът трябва да започне в рамките на 5 години от датата на прехвърляне на собствеността.

Днешното заседание на местния парламент се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.