Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите на

Ренета Тодорова – учител в ДГ No 68 „Патиланско царство“

Педагогическият екип на ДГ 68 „Патилански царство“, гр. Стара Загора предлага Ренета Тодорова Тодорова за награда „Млад учител“.

Ренета Тодорова е креативен млад учител, който внася свежия дух в педагогическата професия. С присъщата на младостта отдаденост и лекота постига ефективни резултати при взаимодействието с деца, родители и колеги. Стремяща се към новаторство в учебно-възпитателния процес, Ренета Тодорова работи вдъхновено и в сътрудничество с всички колеги. Прилага иновативни методи на обучение и използва съвременните технологии, за да изгражда положителна образователна среда, за да възпитава децата на отзивчивост, толерантност, партньорство и подкрепа в общите и индивидуални групови дейности в учебно-възпитателния процес.

Нейният успех в конкурса на името на Димитър К. Димитров – Мастера „Творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ е само един пример за достойните качества и принос в областта на образованието. Разработката ѝ „Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст“ е наградена с грамота и публикувана в сборник „Творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“.

На основание на по-горе изложеното смятаме, че г-ца Ренета Тодорова е достойна да й бъде присъдена индивидуална награда „Млад учител“ за ефективната и работа в живота на ДГ 68 ,,Патиланско царство“.

Росица Димитрова

директор на ДГ 68 „Патиланско царство“