Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

от педагогическия колектив на СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора

за удостояване с плакет „МЛАД УЧИТЕЛ“

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите

на Силвия Миткова Колева – учител в група за целодневно обучение

в начален етап на основна степен на образование

Силвия Миткова Колева е родена на 29.04.1980г. Има завършено икономическо образование в ИУ-Варна със степен – магистър по „Икономика и управление на индустрията“. Преминала е двугодишен обучителен курс по журналистика по съвместна програма на СУ „Св. Климент Охридски“, ИУ – Варна и ВСУ “Черноризец Храбър“. През 2015г. придобива педагогическа правоспособност по специалността в Тракийски университет, гр. Стара Загора. През 2020г. завършва магистърска програма по начална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски“.

Работила е в БНР – Радио Варна и в телевизия „Стара Загора“.

Преподавателската си дейност като учител в група за целодневно обучение в начален етап започва през 2018 година в СУ “Христо Смирненски“, гр. Стара Загора по програма „Заедно в час“.

През трите учебни години в работата си като учител Силвия Колева показа висок професионализъм, мотивираност, отдаденост и адекватност на работното място.

Като учител в СУ „Христо Смирненски“ Силвия Колева участва в организирането и провеждането следните дейности и инициативи:

– Инициира, организира и развива проект „Ученическо радио“. Ученическото радио, наречено “Междучасие”, е създадено през месец ноември 2019 г. То има за цел да повиши интереса към българския език на учениците с различен майчин език в училището, да подобри уменията им за комуникация и правилно говорене в ежедневието, да възпитава в родолюбие, да осмисли свободното им време и да подобри микроклимата в училище.

Към настоящия момент радиото продължава да предизвиква интереса на учениците и да изпълнява успешно своите социални, образователни и развлекателни функции. Близо 40% от учениците са участвали в предаванията му, които се излъчват всяка седмица. Предвид пандемичната обстановка всяко предаване се подготвя и реализира от различен клас, като по този начин се ограничава смесването на учениците.

Ученическото радио „Междучасие“ донесе престижно национално отличие на СУ „Христо Смирненски“. Училището бе наградено с отличителен знак и специален плакет „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция за закрила на детето. Отличието се присъжда за трета година. Основният критерий, по който се определят отличените, е приносът в грижата за децата. Наградите се присъждат за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за пълноценното им развитие.

– Планира и организира проект за работа с ученици от разстояние „Уча азбуката и се забавлявам“, който беше успешно реализиран с първокласниците и родителите им по време на неприсъственото обучение през м. декември 2020г. В края на проекта учениците създадоха свои книжки с храни и рецепти, научиха се да разграничават полезни от неполезни храни, наваксаха пропуски и по занимателен за тях начин преговориха научените букви и се запознаха с останалите;

– Създава Клуб на родителя. Периодични срещи, повечето от които са под формата на работилници (Коледна, Мартенска, Великденска), но всички приключващи с кратка музикална програма подготвена от учениците. Целите на тези срещи са превенция на агресията, подобряване на училищния микроклимат и създаване на чувство за принадлежност към училищната общност. В тази връзка е и създадена фейсбук група на родителите. Тя дава възможност за виртуално присъствие на живеещите в чужбина родители, а това за децата им е силен стимул за старание и участие;

– Планира, организира и провежда двуседмична лятна занималня на тема: „Здравето е най-голямото богатство“. Темата включва модулите: Хигиена, Здравословно хранене, Спорт, Медицинска грижа, Режим на ученика;

– Изготвя портфолио на всеки ученик, в което са събрани работните листи на всеки ученик и периодично родителите се запознават с тях;

– Преподава уроци по Родолюбие в часовете по занимания по интереси, като дава възможност на учениците, активно да участват в избора и преподаването на темата;

– Участва, чрез споделяне на опит, в регионален форум за обмяна на добри практики на тема: „Как да завършим учебната година с чувство на успех“, организиран от РУО – Стара Загора и програма „Заедно в час“;

– Участва в проект „Училища за пример“, чиято цел е училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик;

– От настоящата учебна година ръководи методическото обединение „Начални учители“. Активно участва в подготовката и реализацията на плана за дейностите на методическото обединение;

– Използва професионалния си опит в медиите и извършва фото и видеозаснемане на училищните инициативи – тържества, спортни прояви, открити уроци, кулинарни състезания, форуми и др.;

– Пише и разпространява до регионалните медии и институции статии, които представят и популяризират училищния живот и постиженията на учениците. Статиите се публикуват и в сайта на училището.

При работа си с учениците Силвия Колева използва иновативни методи в обучението , знания които е придобила по време на интензивните и обучения по програма на „Заедно в час“. Преподава чрез: ролеви игри; групова работа; решаване на казуси; задаване на проект, в края на който учениците трябва да създадат краен продукт.

Успешно прилага новите технологии в учебно – възпитателния процес. Работи с приложенията:

 • Class Dojoза подобряване на културата на класната стая и за мотивиране на учениците за достигане на желано поведение. Поведението се проследява се и се оформя доклад с данни, които учителите могат да споделят с родители.

 • Plikars – система за формиращо оценяване, която генерира персонален код за всеки ученик и чрез индивидуална карта учениците избират верния отговор, което дава важна обратна връзка на преподавателя и му позволява да планира бъдещата си работа.

 • Learningapps.org многофункционална платформа за създаване на интерактивни упражнения, включващи анимации и комикси, които подпомагат всички видове езикови дейности – слушане, писане, четене, говорене.

– Създава интерактивни уроци и презентации, за по-лесното им възприемане от учениците;

– Използва индивидуален подход на обучение, диференцира дейностите по-степен на трудност, с цел да осигури участие на всички ученици в учебния процес. Освен за усвояване на учебното съдържание учителят усърдно работи в посока развитие у учениците на следните умения на 21 век: емоционалната интелигентност, сътрудничество, поемане на отговорност и самостоятелно вземане на решения.

При работа си с колегите проявява уважение, отзивчивост, емпатия, оказва помощ и подкрепа.

Участва активно в курсове за повишаване на квалификацията и професионалните компетенции:

 • Преподавай като лидер“ на ЗВЧ – май-юли 2017г.

 • Нов път в преподаването“ на ЗВЧ – 2018 г.

 • Колективно лидерство в образованието“ на ЗВЧ – март 2019

 • Защита на личните данни в образованието“ – 2019 г.

 • Усърдие и устойчивост в класната стая“ на ЗВЧ – октомври 2019г.

 • Системно лидерство чрез емоционална интелигентност“ на ЗВЧ – септември 2019 – април 2020 г.

 • Проектна подкрепа“ на ЗВЧ – декември 2019 – май 2020г.

 • Методика на обучението по БДП за деца“ – март 2021г.

 • Проектно-базирано обучение“ – юли 2021г.

 • Придобито V ПКС в ДИПКУ към Тракийски университет – септември 2021г.

 • Обучение за обучители на тема: „Езикова подкрепа за ученици с майчин език, различен от българския“– октомври 2021г.

 • Обучение „Разпределено лидерство“ на програма „Училища за пример“ – октомври 2021г.

Качествата и уменията, които притежава г-жа Колева, като учител :

 • Познаване и прилагане на методиката на работата и нормативните изисквания;

 • Инициативност;

 • Отговорност;

 • Умения за работа в екип;

 • Организационни умения;

 • Нагласа за учене и усъвършенстване;

 • Усърдност и търпение;

 • Обективност;

 • Желание за работа с деца.

Педагогическият колектив на СУ «Христо Смирненски» гр. Стара Загора предлага госпожа Силвия Миткова Колева – учител в група за целодневно обучение в начален етап да бъде номинирана за носител на плакет „Млад учител“ в направление „начално образование“ на Община Стара Загора в чест на 1 ноември – Ден на народните будители.

Пенка Трандева –Рибарска

Директор на СУ“Христо Смирненски“

Стара Загора