Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Млад учител“

Отличието „Млад учител“, което Община Стара Загора присъжда от 2018 г., е за значим принос в областта на образованието. С него се удостояват млади учители и други педагогически специалисти със стаж до 5 години. Пакетът „Млад учител“ се връчва в направленията предучилищно възпитание и подготовка, начално образование, хуманитарни и природо-математически дейности, изкуства и спорт, професионално образование, възпитателна работа, извънучилищни дейности и ресурсно подпомагане. Номинации за присъждане на отличието „Млад учител“ могат да правят държавни и общински органи, обществени и професионални организации и граждани . Номинациите се обсъждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

За 2021 г. за присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили осем предложения за Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, Албена Бонева и Полина Ангелова, учители в Детска градина № 2 „Зорница“, Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, Йоана Маринова Маринова, учител по китайски език в Средно училище „Максим Горки“, Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.

Наградите се връчват на церемония на 1 ноември – Ден на народните будител.

Мотивирано предложение

за удостояване с плакет МЛАД УЧИТЕЛ

на Община Стара Загора в навечерието на Деня на будителите на Албена Бонева и Полина Ангелова, учителки в

Детска градина № 2 „Зорница“

Уважаеми г-н Тодоров,

Във връзка с Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора и Протокол № 2/01.10.2021 с Решение № 1, Педагогическият съвет на Детска градина № 2 „Зорница“ предлага с плакет „Млад учител“ да бъдат удостоени учителите Албена Бонева и Полина Ангелова.

Полина Ангелова е учител в Детска градина № 2 „Зорница“ от учебната 2017/2018 година, а Албена Бонева – от учебна 2018/2019 година, които са първи в педагогическия им опит.

Мотивите ни са следните:

  • Отговарят на всички изисквания на Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора /гл. Четвърта, раздел Трети /

  • Осигуряват позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата, като оказват подкрепа, насочена към подобряване на постиженията им;

  • Като учители в Детска градина № 2 „Зорница“ работят за престижа и утвърждаване на образователните традиции на институцията;

  • Организират образователния процес, който е базиран на придобиване на ключови знания, умения и компетентности от децата;

  • Използват ефективни методи и подходи, съобразно възрастовите и индивидуалните потребности на децата;

  • Оказват обща подкрепа за личностното развитие на децата за успешното им включване в образователната и социалната среда;

  • Използват творчески иновативни методи и подходи за усъвършенстване знанията и уменията на децата;

  • Участват в кариерно ориентиране и личностно развитие чрез участие в надграждаща и продължаваща квалификация и придобиване на професионално-квалификационна степен;

  • Ефективно използват дигиталните технологии и ги прилагат в практиката си;

  • Презентират талантливите и даровити деца и детската градина в конкурси на общинско, областно и национално ниво. Последен пример е спечелването на първо място, категория „Танци“ в предварителният етап на VII Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” и участие във финалния кръг на фестивала.

Малко са учителите, които за толкова кратко време успяват да постигнат успех в професията, печелейки едновременно доверието и уважението на екипа на Детска градина „Зорница“, доверието на родителите и безусловната обич на децата. Със заразителната си лична отдаденост , мотивация и зареждаща харизма, Албена Бонева и Полина Ангелова се превърнаха в модел на съвременния млад български будител.

С уважение,

Алис Явашева

Директор на ДГ № 2 „Зорница“