Представяме Ви предложенията за присъждане на награда „Анастасия Тошева“

Според Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени осем предложенията за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Три от тях са за педагогическите колективи на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, Средно училище „Иван Вазов“и Детска градина № 68 „Патиланско царство“. Номинациите за индивидуални награди са на Росица Димитрова, директор на Детска градина № 68 „Патиланско царство“ , Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език , Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка , Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по математика и д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка, всички в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“.

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации.

Н О М И Н А Ц И Я

за колективна награда ,,Анастасия Тошева“ на педагогическия колектив на Детска градина No 68 „Патиланско царство“ Стара Загора

Колективът на ДГ№68 ,,Патиланско царство“ има постигнати високи резултати в организацията на образователно-възпитателния процес. В своята работа педагогическите кадри използват иновативни методи на обучение – презентации, електронни тестове за диагностика, компютърни игри, уеб ресурси, добавена реалност. Обучаващите програми дават големи възможности за развитие и стимулиране на познавателните и мисловните процеси на децата. Развиват се различни качества, способности и техния интелект.

ДГ №68 ,,Патиланско царство“ участва в конкурс и получи ,,Годишна награда ProSport за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорт“ в категория ,,Детска градина“.

Детската градина участва в национални и международни конференции и форуми.

 • Изнесени доклади на форум в гр.Бургас – ,,Иновации в обучението и познавателното развитие“

 • Участие в международна конференция ,,ПРО спорт“, гр. София;

 • Участие в национална конференция ,,АПСПО“, гр. Пловдив.

Детската градина работи и е партньор по различни проекти:

 • ,,Схема,,Училищен плод“ и ,,Училищно мляко“финансиран от Държавен фонд Земеделие.

 • Проект ,,Успяваме заедно“ за изграждане на подкрепяща, приемна и безопасна среда, в която детето да се чувства защитено и сигурно при постъпване в първа група;

 • Проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – допълнително обучение по български език и литература за деца от уязвими групи с обучителни затруднения;

 • Проект ,,Нека заедно за всяко дете осигурим прекрасно бъдеще“ разработен чрез Конкурсна процедура 33.19-2020г. финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката. Проектът се реализира по Приоритет 4: „Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.“ Целите на проекта са насочени към постигане на положителност в отношенията между родители от малцинствата и тези от мнозинството. Дейностите, които бяха предвидени за изпълнение са информиране на родителите, привличането им в предучилищното образование, съвместно извършвани дейности между родители, както и създаване на мотивация в родителите от различен етнически произход за образование на децата.

 • Откриване на културни ценности в гр.Стара Загора – посещение на Художествена галерия, Държавна опера, Регионален исторически музей;

 • Коледен тренинг с активно участие на родителите в интерактивни състезателни игри;

 • Творческо ателие – На осми март с мама;
 • Седмица на бащата – родители разказват за техните професии;

 • Патиланско царство търси талант – конкурс за таланти с осигурени награди за всички деца ;

 • Лого на семейството– конкурс за рисунка с осигурени награди ;
 • Посещение на Музея на розата, град Казанлък ;
 • Детска градина без стени – излет и взаимодействие с природата.

Екипа на ДГ работи за устойчивост на проекта, която ще бъде постигната чрез

непрекъснато развитие и разширяване на личностния потенциал от социални умения и компетенции на педагозите и на родителите;

 • Проект ,,Приобщаващо образование“ – насочен към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца с специални образователни потребности, хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им социализация и реализация.

Под ръководството на учителите децата в детската градина участват в различни общински и национални конкурси и форуми.

 • Конкурс за изработване на мартеници,,Баба Марта Бързала 2021г.“- колективна награда и индивидуална награда на Димитър Михалев, Христо Петров, Георги Кузманов и Анна Динева.;

 • Участие в национален конкурс за детска рисунка ,,България в картини и слово“2021г;

 • Участие в национален конкурс за детска рисунка ,,Малките нашенци“ Казанлък 2021г;

 • Национален конкурс ,,Картичка за мама“ издателство Просвета 2021г. – индивидуални награди на Николета Костадинова, Магдалена Коева, Ивон Радева, Стефани Иванова, Христо Петров, Павел, Павлов, Тониа Георгиева, Ивет Паскалева, Полина Маркова, Денислав Стойков;

 • Маратон на четенето ,,Четяща Стара Загора“.

Има изградена школа по изобразително изкуство, вокална група и театрална група за работа с надарени и талантливи деца с ръководители учители от детската градина.

Педагогическият колектив при ДГ№68 ,,Патиланско царство“ се отнася отговорно към повишаване екокултурата както на децата така и на техните родители. Грижата за природата, запазване на екосистемите, поддържане чистота на тревните площи, почистване на парк ,,Българско опълчение’’с децата, провеждане на екопоходи са практика в ДГ.

Детската градина успешно работи с Обществения съвет и Училищно настоятелство.

Предлагаме за Плакет „Анастасия Тошева“ педагогическия екип на ДГ68 „Патиланско царство“ за добро взаимодействие с родителската общност, успешна екипна работа, реализирани проекти с висока значимост, участие и награди в национални конкурси.

Н О М И Н А Ц И Я

за индивидуална награда ,,Анастасия Тошева“ на Росица Димитрова, директор на Детска градина No 68 „Патиланско царство“

Росица Димитрова е с доказан принос в образователната и възпитателната работа. Чрез въвеждане на иновации, работа по проекти, тя насочва вниманието към личното АЗ на детето и съдейства за издигане ролята на учителските екипи и авторитета на детското заведение. През всички години г-жа Димитрова продължава да търси и намира най-добрия начин да бъде в полза на децата, на родителите им, на колектива на Детската градина, като се развива и обновява постоянно и търси нови адекватни форми за изява.

 • Г-жа Димитрова участва в национални и международни конференции и форуми. Има изнесен доклад на форум ,,Иновации в обучението и познавателното развитие“ гр.Бургас през 2021г.

 • Участие в международна конференция ,,ПРО спорт“, гр. София;

 • Участие в национална конференция ,,АПСПО“, гр. Пловдив.

Под нейно ръководство детската градина работи и е партньор по различни проекти:

 • ,,Схема,,Училищен плод“ и ,,Училищно мляко“, финансиран от Държавен фонд Земеделие;

 • Проект ,,Успяваме заедно“ за изграждане на подкрепяща, приемна и безопасна среда, в която детето да се чувства защитено и сигурно при постъпване в първа група;

 • Проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – допълнително обучение по български език и литература за деца от уязвими групи с обучителни затруднения;

 • Проект ,,Нека заедно за всяко дете да осигурим прекрасно бъдеще“ разработен чрез конкурсна процедура 33.19-2020г. финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката. Проектът се реализира по Приоритет 4: „Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.“ Целите на проекта са насочени към постигане на положителност в отношенията между родители от малцинствата и тези от мнозинството. Дейностите, които бяха предвидени за изпълнение са информиране на родителите, привличането им в предучилищното образование, съвместно извършвани дейности между родители, както и създаване на мотивация в родителите от различен етнически произход за образование на децата. Под ръководството на г-жа Димитрова, през новата учебна 2021/2022г., екипа на ДГ работи за устойчивост на проекта, която ще бъде постигната чрез непрекъснато развитие и разширяване на личностния потенциал от социални умения и компетенции на педагозите и на родителите;

 • Проект ,,Приобщаващо образование“ – насочен към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца с специални образователни потребности, хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им социализация и реализация.

Под ръководството на г-жа Димитрова децата се включват в различни общински и национални конкурси и форуми, които с годините са се превърнали в традиция за участие.

 • Конкурс за изработване на мартеници,,Баба Марта бързала 2021г.“- колективна награда и индивидуална награда на Димитър Михалев, Христо Петров, Георги Кузманов и Анна Динева.;

 • Участие в национален конкурс за детска рисунка ,,България в картини и слово“2021г;

 • Участие в национален конкурс за детска рисунка ,,Малките нашенци“ Казанлък 2021г;

 • Национален конкурс ,,Картичка за мама“ издателство Просвета 2021г. – индивидуални награди на Николета Костадинова, Магдалена Коева, Ивон Радева, Стефани Иванова, Христо Петров, Павел, Павлов, Тониа Георгиева, Ивет Паскалева, Полина Маркова, Денислав Стойков;

 • Маратон на четенето ,,Четяща Стара Загора“.

Г-жа Димитрова се отнася отговорно към повишаване екокултурата, както на децата, така и на техните родители. Грижата за природата, запазване на екосистемите, поддържане чистота на тревните площи, почистване на парк ,,Българско опълчение’’с децата, провеждане на екопоходи са практика в ДГ.

Детската градина успешно работи с Обществения съвет и Училищно настоятелство.

На основание на по-горе изложеното смятаме, че г-жа Росица Димитрова е достойна да й бъде присъдена индивидуална награда плакет „Анастасия Тошева“ за цялостното и присъствие и ефективна работа в живота на ДГ 68 ,,Патиланско царство“, която благодарение на нея е притегателен център за знание и творчество на деца, родители и учители.