Представяме Ви предложенията за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“

Според  Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, до определения срок към кмета на Общината са направени осем предложенията за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“. Три от тях са за педагогическите колективи на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, Средно училище „Иван Вазов“и Детска градина № 68 „Патиланско царство“. Номинациите за индивидуални награди са на Росица Димитрова, директор на Детска градина № 68 „Патиланско царство“,  Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по руски език , Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка , Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по математика и д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка, всички в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“.

Dolap.bg спазва традицията и последователно ще Ви представи направените номинации.

Предложение за присъждане на наградата „Анастасия Тошева“ в направление наука и образование на Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ Стара Загора

Уважаеми г-н Тодоров,

Общественият съвет при Природоматематическа гимназия ”Гео Милев”- Стара Загора” отправя към Вас и Община Стара Загора, сърдечните си поздравления по случай 1 ноември – Деня на народните будители, по повод на който се присъжда авторитетната награда ”Анастасия Тошева”.

Природоматематическа гимназия „Гео Милев” е с дългогодишна история, която започва с първото класно училище в Стара Загора, открито на 02.06.1863 година. Негов създател и пръв директор е Анастасия Тошева – първата жена с висше образование в нашия град, а през 1881г. училището прераства в областна девическа гимназия. Училището претърпява няколко трансформации като през 1947г. приема за патрон името на видния старозагорски поет Гео Милев. На 15.09.1971г. много тържествено е открита първата учебна година в МГ ”Гео Милев”. Министерството на Народната просвета официално трансформира със Заповед №1957 от 02.06.1972г. II Средно политехническо училище „Гео Милев” в Математическа гимназия ”Гео Милев”, а по- късно се разкриват паралелки по природни науки и гимназията се преименува в Природоматематическа, а от 2016г.- Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев“. На 15.09. 2021г. започна ЮБИЛЕЙНАТА 50-та година на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

Предлагаме Профилирана природоматематическа гимназия ”Гео Милев”, гр. Стара Загора да бъде удостоена с присъждането на тази значима награда. Училището е средище на духовността, заряд и мотивация за децата на Стара Загора, които се обучават в него. Неоспоримо доказателство затова са високите успехи и големите отличия в областта на науката и образованието, които постигат неговите възпитаници от 5 до 12 клас.

Общественият съвет и Профилирана природоматематическа гимназия ”Гео Милев” споделят общи ценности, подчинени на духовното развитие и израстване на децата в училището. В тази връзка ние работим в тясно сътрудничество и непрекъснато взаимодействие и сме свидетели на постиженията на училището. Непрекъснатото подобряване на материалната база – два нови компютърни кабинета, обновена библиотека с кътове за четене и съвместни инициативи и срещи с поети и писатели и регионална библиотека, нова зала за шахмат. Подкрепят се учениците, в участието им в различни състезания, олимпиади, конференции и обучения. Печелят се проекти и се създава естетична и приятна училищна атмосфера и среда, в която учениците и учителите да се чувстват комфортно.

В ППМГ“ Гео Милев“, работят 53 учители – добри професионалисти, притежаващи творчески подход и висока отговорност към учебно-възпитателния процес.

Едни от най-изявените са учителите по математика: Радостина Атанасова и Марияна Костова, доказали нивото си на професионалисти с резултатите на седмокласниците.

Вече единадесет випуска в седми клас, показват най-високите резултати в областта и едни от най–високите в страната на националното външно оценяване по български език и литература и математика. Резултатите на седмокласниците на НВО след 7 клас през 2021г. по български език и литература и по математика отново отредиха на ППМГ „Гео Милев“ първо място в Стара Загора и областта. Със среден резултат от 85.59 точки по математика училището заема завидното 9 място в България и отново е в класацията топ 10 на най-добрите училища в страната! 27 от петдесет и четирима ученици са с резултат над 90 точки от максималния брой 100. Средният резултат по български език и литература е 85.08 , като най-ниският резултат е 71 точки.

Юлиян Цветков, един от първите учители, съумял да приложи иновативни методи в обучението по математика чрез използването на динамичната математическа програма “Geogebra”, съавтор на сборници по математика за X и XII клас, изд. КЛЕТ 2020г. и 2021г;

Член на Национални комисии за организиране и провеждане на Националната олимпиада по математика IV-VII клас (учебна 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020година); Национална комисия за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Питагор“ (учебна 2016-2017; 2017-2018 и 2018-2019 година) и като автор на задачи в комисиите за подготовка на НВО 7.клас и ДЗИ (учебна 2017-2018; 2018-2019 и 2019-2020 година). С присъдено почетно отличие „Неофит Рилски“ за принос в развитието на образованието за 2020година.

Росица Джиновска /с присъдено почетно отличие „Неофит Рилски“-2020г/ и Лалка Вълева, старши учители по български език и литература, извеждащи седмокласниците с най -високите резултати на националното външно оценяване. През 2021година на Националната олимпиада по български език и литература, ученичката на г-жа Вълева- Калина Николова от седми клас представи гимназията и областта.

С престижната награда на МОН „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“2020 е удостоена г-жа Светла Баджакова! В навечерието на 1 ноември, Ден на народните будители, Министерството на образованието и науката присъжда ежегодната награда „Константин Величков“. С нея се отличават педагогически специалисти за постигнати високи резултати в професионалната дейност и принос в системата на българското образование.

Учителите по Информатика и ИТ в гимназията, с Ръководител направление ИКТ, г-н Павлин Пеев /индивидуална награда Анастасия Тошева, 2020г./са рядко срещан и уникален екип във взаимодействието си, творчески и иновативен в преподаването на знания и умения на учениците.

Профилирана природоматематическа гимназия ежегодно осъществява успешен прием на ученици след завършен седми клас, предлагайки профилирано обучение по софтуерни и хардуерни науки, математика и природни науки- биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и чужд език, с цел последваща професионална реализация.

Мащабното внедряване на ИКТ в различни сфери на човешка дейност способства за възникване и развитие на глобалния процес на информатизация на обществото. На свой ред, този процес дава тласък за информатизация на образованието и науката. В този смисъл ППМГ “Гео Милев“, адекватно предлага обучение по софтуерни и хардуерни науки, и математика, търси взаимодействие и осъществява съвместни дейности и проекти с академичните институции. Пример за това са провежданите през последните три години занятия на учениците от 11 и 12 клас с лектори от СУ „Климент Охридски“, катедра информатика и математика. Септември 2021г. започна първи етап от обучителна квалификация на учителите по математика по профилираното обучение с лектори от същия университет. Дългогодишно е сътрудничеството на гимназията и с ТрУ Стара Загора за съвместни лабораторни занятия по природни науки.

Научни проекти и новаторство в учебния процес: Комбиниране на традиционните методи и форми на обучение с използването на ИКТ позволява да се повиши мотивацията за учене.

Учителите, работещи в гимназията днес не просто предават знания, а по-скоро преподават учебни стратегии, които ръководят учениците как да откриват необходимата им информация, да я обработват, да я разбират и да я усвояват. Използването на мултимедийни презентации и симулации в обучението по математика, биология, химия, физика успешно се превръща в нов метод на организация за активна и творческа работа на учениците, като определено прави и усвояването на знанията по-интересно.

Презентациите позволяват представянето на учебния материал като система от ярки образи (фолиа), изпълнени с изчерпателна структурирана информация, подавана в точно определен ред. Това от своя страна способства за развитие на логическото мислене на ученика. Демонстрираният на голям екран урок във вид на текст и графична информация многократно повишава дидактическите възможности на урока и съкращава времето на обучение.

Компютърните обучаващи програми, в частност презентациите и симулациите, намират своето място във всички етапи на урока – при първоначалното представяне на новия материал, при неговото осмисляне и затвърдяване, при изграждането на компетенции за практическото му приложение в примери и задачи, както и при констатирането на равнището на знания. Основното, което ги обединява, е изискването за активно участие на ученика в учебния процес.

В подкрепа на изложеното дотук чрез прилагане на съвременни иновационни методи (работа в дискусионни групи, мозъчна атака, самостоятелна работа и др.) и на познавателните методи (анализ, синтез, сравнение, аналогия и др.), ППМГ “Гео Милев“ разполага със 10 компютърни зали за работа по групи и 1 кабинет, обхващащ целият клас за електронен контрол, за електронно провеждане на външни оценяване, при мероприятия свързани с работа по проекти, лектории от външни преподаватели и др.

Всички класни стаи и кабинети са оборудвани с мултимедии и компютър за учителя, които може да се използват в ежедневната работа на учителя, както и зала за презентации и представяне на проекти с по- голям обхват брой ученици. Във връзка с пандемичната ситуация през последните две учебни години всеки учител разполага и със служебен компютър за успешното осъществяване на ОРЕС при необходимост.

Иновативните подходи присъстват и в часовете по български език и чуждите езици. „Животът срещу смъртта“ – или как трагедията „Хамлет“ на Шекспир оживя в един учебен час едновременно на български и английски език. Предизвикателството заедно осъществиха учениците от 8-г клас на ППМГ „Гео Милев“ и техните учители Екатерина Стратиева /литература/ и Даниела Иванова /английски език/. В един различен учебен час – между гласовете на два учебни звънеца, в една обикновена класна стая – 26 необикновени деца заедно с вдъхновените си учители сътвориха мъничко чудо – 45-минутен живот, който никой от тях със сигурност никога няма да забрави.

Гимназията успешно работи по редица Национални програми и Проекти:

Национални програми

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

НП“ Квалификация“

НП „ Обучение за IT кариера“

НП „Информационни и комуникационни технологии с системата на предучилищното и училищно образование“, модул „Изграждане на безжични мрежи“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Библиотеките като образователна среда“

Проекти

Образование за утрешния ден“- подобряване достъпа да образование , чрез използване на достъпни платформи и приложения; усвояване на знания и умения за работа в едно дигитално общество.

Равен достъп“- осигуряване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

Реализиран проект – Кът за четене по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.-2021г.

Реализиран проект на ПУДООС, капания “ Чиста околна среда-2021г.“

За подкрепа развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки, технологиите и изкуствата и спорта ежегодно се сформират групи –Занимания по интереси.

Участие в съвместни дейности и инициативи на ППМГ „Гео Милев“ с ПИЦ към община Стара Загора:

– Виртуален конкурс „Моят чуден свят- следвам живота“, в който ученици печелят призовите места за фотография и за клип.

– Участие на ученици от ППМГ „Гео Милев“ във викторината „“Приложеното знание е могъща сила“, организирана по повод Световния ден на психичното здраве- 10.10.2020 г.

– Съвместно отбелязване международния ден за безопасен интернет със специалистите от ПИЦ под мотото „Заедно за по-добър интернет“/ 09.02.2021г. /. Инициативата е част от кампанията на ПИЦ „Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата“, която се осъществява онлайн сред учениците и техните родители.

– Инициативи за часа на класа с участие на специалистите от ПИЦ.

– Участие в кампания на ПИЦ „Изборът-живот без риск“. Среща на учениците от 8А и 8Д класове с началника на отдел „Борба с наркотрафика“ в Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ на Агенция „Митници“ и неговия екип. Така отбелязахме 26 юни – Международен ден за противодействие на злоупотребата с наркотици и на техния нелегален трафик.

– Участие на учениците от 8В клас в Акция „Различен без дрога“ – съвместно с РЗИ, МКБППМН, Сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Стара Загора.

През последните няколко години ППМГ „Гео Милев“ е домакин на редица олимпиади, състезания и форуми на национално ниво: Национално състезание па ХООС, „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“; Две поредни години домакин на НОИ;

Участие и успешни изяви на общинско, регионално и национално ниво

Математика

Калоян Юлиянов Цветков, ученик от XII А клас от ППМГ „Гео Милев“ за учебната 2020/2021година

Калоян Юлиянов Цветков притежава траен интерес към математиката, с отличен успех през целия курс на обучение в ППМГ „Гео Милев“- от V до XII клас.

Единственият ученик от област Стара Загора, класиран за участие в Националния кръг на олимпиадата по математика за последните три учебни години – 2018/2019г., 2019/2020г. и 2020/2021г.

В последните няколко години е безспорен лауреат в състезанието „Математика с компютър“, организирано от ИМИ-БАН:

I –во място в състезанието VIVA Математика за 2021 г.

II-ро място в дистанционен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 25 април 2020 година

I-во място в присъствен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 5 октомври 2019 година

I-во място в дистанционен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 8 декември 2019 година

II-ро място в дистанционен кръг на състезанието VIVA Математика с компютър, 25 април 2020 година

Грамота за най-скоростно решаване на математическа задача

Първа награда от Националното пролетно математическо състезание-9.05. 2021г. Стара Загора

Първи места в IV, V, VI, VII математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“;

I–во място от математическо състезание „Турнир на четирите града“, 2019 година.

Станимир Живков Тодоров, ученик от VIIIА клас в ППМГ “Гео Милев“, единственият ученик от област Стара Загора, класиран за Национален кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII клас.

От областния кръг на олимпиадата по математика, проведен на 02.02.2021 г., учениците от ППМГ са отново сред най-добре представилите се с: Николай Ивов Златанов от V клас с 18 т.- I място; Станислав Благомиров Маринов V клас с 12 т.- III място -.; Никол Цветозарова Калчева от VI клас с 14т.- I място; и Мартин Цветанов Чапръзов от VII клас съответно с 13т .- I място, Станимир Живко Тодоров от VIII клас с 16 т. I място; и Калоян Кънчев Цветков от XII клас с 28 точки I място.

ИТ

Национална университетската ученическа олимпиада организирана от Катедра „Информатика“ при Икономически университет- Варна: Милен Вълев, ученик от 11 клас зае престижното второ място с резултат 93 точки, а Калоян Петков, ученик от 11 клас трето място в крайното класиране с резултат 92 точки.

Денислав Николаев Николов ученик от ХА клас в ППМГ „Гео Милев“– за четвърта поредна година ще представи ППМГ „Гео Милев“ и града ни на Национална олимпиада по ИТ. В предходните години е бил с отличен резултат на Национален тест, а в общото класиране – ПЪРВО място, ВТОРО и ЧЕТВЪРТО. С отлично представяне на Национален есенен турнир по ИТ.

Давид Иванов Колев, ученик от VIБ клас в ППМГ „Гео Милев“, класиран на Национален кръг на НОИТ 2021г.

Александра Костова Иванов, ученичка от VIБ, класирана на Национален кръг на НОИТ 2021г.

Богдан Иванов Донев и Кристиан Венциславов Христакиев ученици от IXA клас в ППМГ „Гео Милев“, създатели на проект „Забавна и интересна физика“ от категория мултимедийни игри и симулации, на областния кръг на олимпиадата по ИТ получава 99 точки за своята реализация и са класиран за Национален кръг на олимпиадата по ИТ. През месец май взеха участие в ученическата секция на УчИМИ, където представиха проекта си с направените подобрения. Създаденият проект може да се използва и в часовете по физика.

Ученици от ППМГ „Гео Милев“ взеха участие в X юбилейно издание на Националното състезание „АЗ МОГА – ТУК и СЕГА“, по информационни технологии, информатика и визуални изкуства, което се състоя в град Девин от 4.06. – 6.06. 2021 г. То се провежда съвместно с Американския университет в България, Технически университет, гр. София, ПУ „П. Хилендарски“, град Пловдив и Регионалното управление на образованието, град Смолян.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците са изправени пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер. В състезанието взеха участие 290 ученика от цялата страна.

Нашият екип беше единствен от училищата в град Стара Загора, който взе участие в направления „Програмиране“ и „Презентация“. Силно мотивирани и с невероятна амбиция за успех, учениците защитиха името на ППМГ „Гео Милев“ и за пореден път доказаха, че нашата гимназия предоставя възможност за задълбочени познания и успех в дигиталните науки. Модерно и качествено образование!

В най- оспорваното направление „ПРОГРАМИРАНЕ“ и двата ни екипа се класираха в Топ 10 на най-добрите в България.

Учениците от 11 Б клас- Калоян Петков, Милен Вълев и Мартин Минев с ръководител Петя Денчева се класираха на престижното 3 място.

А учениците от 9 А клас- Михаил Михов, Богдан Донев и Кристиан Христакиев с ръководител Живка Желязкова на 6 място.

Успехите на ученици и учители по ИТ от години са традиция:

Национален кръг на Национална олимпиада по ИТ на 27. 06. 2020г. нашите състезатели постигнаха забележителни резултати:

ВТОРО място за Ивайло Иванов и Мартин Чешмеджиев с ръководител г-жа Живка Стойчева в направление Мултимедия;

ЧЕТВЪРТО място за Цветан Стръмски и Николай Мендров с ръководител Ж. Желязкова в направление Мултимедийни приложения;

ОСМО място за Кристиан Христакиев и Йоан Йовчев с ръководител Ж. Желязкова в направление Мултимедия;

Лауреат – Цветан Стръмски, а всички останали са с успех отличен 6 на Национален тест.

Г-жа Ж. Стойчева и г-жа Ж. Желязкова за поредна година са със състезателните си екипите на Национален кръг на НОИТ и за пета поредна година проектите на г-жа Ж. Стойчева са на призови места.

Астрономия

Емануил Калоянов Калчев е пръв в крайното класиране на ХXIV Национална олимпиада по астрономия, което заедно с Никол Цветозарова Калчева ги прави „Най-добрите“ в своята възрастова група за област Стара Загора; Диплом за II място в националния конкурс на фондация „Еврика“: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, направление космически модели и макети за изработване на тримерен модел на Съзвездие „БИК“;

Никол Цветозарова Калчева, ученичка от VIА клас в ППМГ „Гео Милев“:

Участничка в ХXIV Национална олимпиада по астрономия ,за 5 и 6 клас, с изключителен резултат в крайното класиране..

Най-добрата“ в своята възрастова група за област Стара Загора.

Диплом за I място в Националния конкурс на фондация „Еврика“: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“, направление космически модели и макети за изработване на интересен и оригинален макет на тема „Орион в моя телескоп“.

Химия и ООС

Мирослав Динков Минчев, ученик от ХА клас на ППМГ „Гео Милев“

Трето място на Националния кръг на 53-та олимпиада по химия и опазване на околната среда в четвърта състезателна група- ученици, които са в Х клас през учебната 2020/2021 година.

Класиран за Националната олимпиада по Физика с най-висок резултат от всички участници. Това е за втора поредна година. През 2020 г. е класиран на второ място в Националната олимпиада по Физика.

Член е на Националния отбор на България за участие в Международен турнир на младите естествоизпитатели, август 2021г, Алмати, Казахстан. През 2020 г. е част от разширения състав на националния отбор на България за участие в Международен турнир на младите естествоизпитатели, август 2020, Санкт Петербург, Русия – преминал през два квалификационни кръга (3 януари 2020 и 20 февруари 2020 в град София);

Единствен в област Стара Загора, класиран за стипендия на Американска фондация за България за учебната 2020/2021 г. в област природни науки.

Награда за отлично представяне (получават я хората с резултат над 2/3 от общият брой точки, а останалите получават поощрителна награда) на конкурс „Школа Физтеха 2020“ 21-22 март 2020 г., Харковски национален университет, Украйна

Стажант в Асоциация „Дебати“- България /BDA/. Активен участник в клуб „Дебати“ към ЦПЛР Стара Загора , който представя града ни на Национални и Международни форуми по дебати. Член е на екипа, който организира традиционното национално състезание по дебати „Загорка“.

През 2020г., деветокласникът от ППМГ “Гео Милев”-Стара Загора – Мирослав Минчев е част от екипа на националния отбор по природни науки. През 2017 г. той спечели вицешампионска купа по математика в Сингапур, с финансовата подкрепа на кмета Живко Тодоров.

Национално състезание па ХООС, „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“- единствени участие взеха учениците от ППМГ „Гео Милев“: Мирослав Динков Минчев и Чавдар Иванов Чуков от X клас, Каролина Николаева Христова, Виктория Динкова Стоева, Марина Маринан Мустафа, Румяна Петрова Петрова, Ралица Веселинова Добрева, от XI клас, Мария Христова Генева от XII клас.

18-ти пореден „Празник на химията“ 2020 се проведе онлайн и беше на тема „ХИМИЯ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ“. Организатори на събитието са Съюза на Химиците в България, СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и фармация, Дружеството на учителите по химия и РУО-София.

Тодор Димитров Митев, ученик от Хг клас в ППМГ „Гео Милев „, участва в категория „50 години зелена химия“ 9-12 клас. Презентацията му със заглавие „Биоразградими материали“ спечели тричленното жури и то му присъди второ място.

История и цивилизации

На националната олимпиада през 2020г. Петър Илиев от 12 клас постигна резултат Отличен 5,50 и бе приет в СУ “Климент Охридски“.

Философия

Емил Ивайлов Андреев, ученик от ХВ клас на ППМГ „Гео Милев“. Завоювал престижното второ място в ХХV Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“.

Тодор Димитров Митев, ученик от ХIГ клас на ППМГ „Гео Милев“. От 4 години е член на Ученическия съвет, а през 2020-2021 година негов председател. Умее да организира учениците да работят в екип и да провокира тяхната креативност.

Той е съавтор на иновативното мобилно приложение „Merry Christmas Bulgaria”, достигнало до хиляди българи по света в навечерието на коледните празници.

Участва с есе в Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“;

По негов идеен проект и сценарий е реализиран филма „Моята мечта“, с който училището ни участва във Philosophy Film Fest, съпътстващ Националната олимпиада по философия. Същият филм е включен в програмата на Международния филмов фестивал „Златната липа“, секция Детско кино.

През месец май, екип организиран от него, разработва идеен проект на приложение за почистване на град Стара Загора.

Изобразително изкуство

Условията на пандемия и обучение от разстояние в електронна среда на учениците не попречи на ентусиазма и вдъхновението на учител и ученици да творят.

На 12 септември 2020 г., един от акцентите в проявите на Творчески колектив „На улицата“ беше откриване на фотоизложба на ученици от ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора. Върху оградата на Ханчевата къща на ул. „Сава Силов“, елегантно подредени са 30 творби на тема „Пресъздай картина“. Те са дело на възпитаници на преподавателката по изобразително изкуство Десислава Танева.

По време на обучението в електронна среда от разстояние и през 2021година, учениците на ППМГ „Гео Милев“ отново бяха предизвикани от своя преподавател по изобразително изкуство г-жа Десислава Танева със създаването на ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА „ИЗКУСТВО И ХРАНА“ Идеята беше да поставят вид храна на лист хартия и да дорисуват това, което ражда въображението им. Поздравяваме креативността и творческото въображение на всички участници! Уникални сте!

С плакати и кратки, но силни и искрени послания, отбелязваме в училище 22 април- Ден на Земята. По идея на г-жа Десислава Танева, учениците с огромно желание се включиха в проект- изложба „Земята- наш дом“. „Земята е в нашите ръце! Да я опазим!“- това е посланието на учениците от ППМГ „Гео Милев“.

Национално състезание „Ключът на музиката“ с ръководител г-жа Златка Иванова.се превърна в традиция за учениците от 5-7 клас: на общински кръг се явиха 45 ученици, от тях 24 се класираха за областен кръг и 1 ученик за Националния кръг, който се проведе в град Казанлък.

Инициативи на Ученическия съвет

Виртуален коледен концерт. Ученическият съвет на ППМГ „Гео Милев“ прие като голямо предизвикателство ситуацията на обучение от разстояние в електронна среда. Екипът ученици от различни класове на гимназията прояви креативност, работи заедно много, но постигна своята цел – да има коледен дух и празнична атмосфера в семействата на всички ученици, учители, приятели, жители на града и страната.

На 11.01. 2021 г. всички участници в Коледния онлайн концерт и техните родители получиха благодарствен адрес от името на Ученическия съвет на ППМГ „Гео Милев“. С този скромен, но сърдечен жест, учениците отбелязаха световния ден на думата „Благодаря!“

Ден на розовата фланелка, но за повече от месец!

Учениците подкрепиха идеята на Ученическия съвет за по- дълго време в училище да се организират мероприятия по повод Деня на розовата фланелка.

Така всички ученици ще се включат, когато са в присъствени учебни занятия, и ще има предаване на посланията между тях. На входа на училището има поставена огромна розова фланелка, във фоайетата на всеки етаж има място за поставяне на послания, представят се презентации и материали по темата през междучасията. Във всяка класна стая има изработени от класа табла и правила на класа. Така учениците стават част от голямото и задружно семейство на ППМГ!

Посланието на „Розовата фланелка“ отдавна не е за един ден!

БЪДЕТЕ ДОБРИ И СЕ ОТНАСЯЙТЕ С УВАЖЕНИЕ И ДОСТОЙНСТВО КЪМ ВСИЧКИ!

23 АПРИЛ- СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА!

Човек с хубава книга в ръцете си никога няма да се почувства самотен. В книгите се крие особено очарование-те носят наслаждение, говорят с нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели. Те са най-тихите и най-верните ни приятели, те са най-откритите и най-мъдрите ни съветници и в същото време – най-търпеливите учители. Хората престават да мислят, когато престават да четат.

Ученическият съвет се допита до преподавателите в училището ни и предложи списък с любимите книги на любимите учители.

Педагогическият колектив работи целенасочено за усвояване от децата и учениците на общочовешки и национални добродетели и ценности.

Връзки и дейности с институции

Център по Кариерно ориентиране Стара Загора – приложено писмо за партньорство

Библиотека Родина, читалище „Климент Охридски“ с традиционни срещи и беседи на Тракийски университет, катедра биология, съвместни инициативи във връзка с 1.XII. и 14.II.-Антиспин кампании

Държавна опера, ДТ „Гео Милев“ и Държавен кукления театър са наши партньори във осъществяване на възпитателната работа и изграждане на културни, общочовешки и национални ценности.

Общинска комисия за БППМН и ПИЦ към община Стара Загора – превантивни дейности за повишаване информираността на учениците за зависимости, агресия и посегателства върху личността.

Ученическият съвет, работи в дух на възпитание и утвърждаване традициите и символите в ПМГ “Гео Милев“, като част от националните ценности: училищни празници, Ден на розовата фланелка / НЕ на агресията/,активно участие в МОС, ММЦ към община Стара Загора и организираните от тях обучения за лидерство и работа в екип;

Работят всеотдайно за развитие и изява на индивидуалните качества и стимулиране развитието на творческите заложбите на учениците-

В училището работиха 16 групи Занимания по интереси в различни направления от V до XII клас;

Групи за подготовка по информатика- ИТ кариера с ръководител г-жа Живка Желязкова;

Групи за подготовка с ръководител г-жа Живка Стойчева- по ИТ „Телериг“.

По изобразително изкуство – постоянни изложби от творби на ученици,с ръководител Десислава Танева;

Музика- вокална група с изяви на всички национални и фолклорни празници, с ръководител Златка Иванова;

Наши ученици спортуват и в много други спортни клубове и постигат големи успехи:

През м. април 2021г. се проведоха Държавните индивидуални първенства по шахмат. След дълги срещи с достойни противници от цялата страна, с 5 победи и едно реми (без нито една загуба ), Николай Радулов от 8Б клас извоюва така мечтаното злато и се класира за Европейско първенство

Кристиян Иванов Иванов е ученик от 10Г клас на ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора. Стреми се към непрекъснато развитие и самоусъвършенстване както в учебния процес в училище, така и в спорта. Представя достойно града ни на национални състезания по лека атлетика. С високите си постижения на национално ниво и отличен успех, ученикът е пример за подражание.

Авторитет е сред учениците в училище и спортен клуб ЦКЛА „Берое“.

За неговото постоянство доказателство са всички завоювани призови места през последните две години:

– Първо място на Държавното първенство за юноши- старша възраст по дуатлон- 2019 година

– Национален вицешампион от Държавното първенство за юноши- старша възраст по триатлон- спринтова дистанция – 2019 година

– Национален шампион от Държавното първенство за юноши- старша възраст по триатлон – основна дистанция – 2019 година

– Републикански шампион от Държавното първенство за юноши и девойки под 18 години на три хиляди метра—2020 година.

– Национален вицешампион от Държавното първенство за младежи по триатлон- основна дистанция – 2020 година.

– Републикански шампион по триатлон, младежи- спринтова дистанция – 2020 година

– Републикански шампион за юноши под 18 години на три хиляди метра в зала за 2021 година

– Републикански вицешампион за юноши под 20 години на три хиляди метра в зала за 2021 година.

– Две поредни години е участник в Маратон Стара Загора в категория Мъже, дисциплина 10,5 км и се класира на призовите 8 място за 2020г. и 9 място за 2021 година. В три поредни маратона се състезава при по-големите – категория Мъже.

– През 2020 г., месец октомври, се класира на престижното 5 място в Маратон София, категория Мъже, дисциплина 10,5 км.

Постиженията на учениците и техните ръководители отново доказват, че ППМГ „Гео Милев“ гр. Стара Загора е училище не само с дългогодишна история, а и с безспорен авторитет, както и че разполага с високо квалифициран педагогически състав, постигащ високи образователни резултати и извеждащ своите възпитаници на призови места в различни състезателни формати.

Доброволчеството е инициатива, която изключително мотивира активността на учениците. Ученици-доброволци са партньори в дейности на Сдружение „Самаряни“, БЧК, основни организатори в благотворителни концерти за набиране на средства за болни деца, събиране помощи за бедстващи райони в страната. – координатор г-жа Димитринка Петкова, педагогически съветник.

Участие в клуб „Дебати“към Центъра за работа с деца. С ръководител г-жа Станка Стойчева

По повод Маратон на четенето в ППМГ“ Гео Милев“ се инициираха:

На 12.04. в библиотеката на гимназията се проведе маратона на четенето с ученици от 8 и 11 клас на български език и английски език. Среща на ученици от 8 клас с поетесата Мария Донева.

Именно пряката ни връзка и близост с училището, ни даде възможността като обществен съвет да се убедим в постоянните усилия, които педагогическия колектив на ППМГ ”Гео Милев” полага както за развитието и усъвършенстването на своите ученици, така и за собственото си развитие, като една от най-добрите образователни институции в нашия град. Ние сме преки свидетели на резултатите от работата на училището и в тази връзка предлагаме като достойна кандидатурата на гимназията за носител на наградата ”Анастасия Тошева” .

Искрено желаем на училището да съхрани своя устрем и ентусиазъм!

С уважение:

Лазарина Ненкова

Председател на ОС при ППМГ ”Гео Милев”