Община Стара Загора ще извърши преброяване на бездомните кучета

 

В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „ Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора“ , Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март – юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месец ноември 2021 г.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани  в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори- за останалите населени места в общината.Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и  представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29.10.2021г. в Деловодството на Община Стара Загора.

Необходимите документи са:

– Заявление за участие в свободен текст;

-Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4;

-Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;

-Копие на документ за самоличност.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите на следните интернет адреси:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679

https://www.starazagora.bg/bg/programi

Телефон за допълнителна информация: 042/614606

Павлина Дудева