В Община Стара Загора очакват предложения за Културния календар за 2022 година

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци и изпълнители, граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2022 г. Предложенията се очакват до 15 ноември 2021г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективното разпределение на общинския бюджет за 2022 г., направление „Други дейности по културата” в частта „Културен календар”.

При разработването и обсъждането на Календара за 2022 г., Община Стара Загора, като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора за 2022 г., изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и неговото опазване и съхранение, както и към действащите програми и инициативи  на Министерство на културата и други държавни институции.

КРИТЕРИИ:

Културният календар на Община Стара Загора за 2022 г. има за цел да подкрепя и стимулира културни дейности, които:

1. Осигуряват широк достъп до създавания културен продукт и повишават интереса към културните институти и организации на територията на общината;

2. Съдействат за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона;

3. Представят иновативни практики в създаването, популяризирането и разпространението на културния продукт;

4. Създават условия за развитие на нови творчески индустрии;

5. Създават интегриран туристически продукт на база богатото културно-историческо многообразие в района;

6. Развиват гражданската инициатива в областта на културата, изкуството и туризма;

7. Създават условия за синхронизиране на културната политика на Община Стара Загора в съответствие с европейските практики и стандарти и мултиплициране на добрите такива;

8. Развиват и подпомагат международните контакти и културен обмен;

9. Спомагат за децентрализацията на културния живот в Общината;

10. Поощряват и съдействат за усвояването на нови територии и културни пространства;

11. Представляват дебютни проекти, основаващи се на иновативни идеи и практики;

12. Развиват любителското творчество и изкуствата, насочени към детска и младежка аудитория;

13. Залагат на креативен подход, многообразие и високо качество на създавания културен продукт;

14. Създават условия за равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното активно включване в културните процеси;

15. Гарантират устойчивост на резултатите;

16. Характеризират се със законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

За всяка отделна инициатива трябва да се попълни отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по предоставените образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения да бъдат подадени  на хартиен носител и по електронен път на и-мейл: kulturen.kalendar@starazagora.bg

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателния му вид.

Павлина Дудева