Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект за„Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на Ковид

Общинските съветници с пълно единодушие дадоха съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”.

По време на днешното извънредно заседание на местния парламент беше подкрепено с 42 гласа „За“ възлагането на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Извънредната сесия на Общински съвет се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.–

Павлина Дудева