Тракийски университет стартира прием по две нови специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“

Тракийски университет – Стара Загора от 28-ми септември 2021 г. стартира прием на кандидатстудентски документи по две нови бакалавърски специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“, след като Стопанският факултет получи положителна оценка на проекта за откриване на новото професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Областта на висше образование на двете нови специалности е 4. „Природни науки, математика и информатика“, в Професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“.

Обучението по специалностите ще се осъществява от високо признати учени от България и чужбина. Модернизираните аудитории за обучението на студентите са от най-съвременен клас.

Компетенциите на бакалаврите, завършващи специалността „Информационни технологии“ са комбинация от знания, умения и способности, които включват: анализиране, идентифициране и дефиниране на софтуерни решения за решаване на приложни проблеми; проектиране, внедряване и оценка на софтуерно базирани решения, в това число отчитайки правни и етични принципи; идентифициране и анализиране на нужди на потребителите на ИТ решения и удовлетворяването им при избор; ефективна комуникация с различни ИТ специалисти, изграждане и ефективно управление на екипи и управление на ИТ проекти.

Бакалавърът, завършил специалност „Информационни технологии“ притежава специална професионална подготовка за разработване, приложение, интегриране и администриране на софтуерни системи.

Бакалавърът, завършил специалност „Софтуерно инженерство“ притежава специална професионална подготовка по изследване и проектиране на съвременни и иновативни софтуерни системи, познава и прилага авангардни за софтуерната индустрия технологии за разработване на електронни услуги и приложения.

Завършилите студенти ще могат да се реализират в областта на IT сектора, ще бъдат конкурентни на световния пазар на труда.

Обучението по специалностите „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“ е в редовна форма на обучение, с продължителност осем семестъра или 4 години. Семестриалната такса на обучение е определена от държавните нормативни документи и е в размер на 1330 лв.

Приемът на документи за кандидатстване в двете нови специалности ще продължи от 28.09.2021 г. до 08.10.2021 г.

Балообразуващите оценки за класирането са от кандидатстудентски изпит по математика или ДЗИ по математика.

Балът се образува от:

Удвоената оценка от ДЗИ (матура) по Математика ИЛИ от кандидатстудентски изпит по  математика

Оценки от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването са оценките от:

–         задължителна подготовка по Математика (или оценката от ДЗИ по Математика, ако има такава)

–          задължителна подготовка по Информационни технологии (при липса на оценка по информационни технологии се взема оценката по Информатика)

Надя Лилова