Тракийски университет е партньор в проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

На 14 септември се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Представители на консорциума на проекта от Тракийски университет – гр. Стара Загора, Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – Габрово и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ представиха целите, задачите и очакваните резултати от неговото реализиране. Одобреният бюджет е в размер на 2 000 000 лв. Координатор на проекта за Тракийски университет е доц. дн Нели Грозева – заместник-ректор по учебната дейност. Тракийският университет ще участва в дейности, насочени към модернизиране на професионално направление „Растениевъдство“, в отговор на цифровата трансформация на образованието; повишаване капацитета на преподавателите и студентите; създаване на среда за кариерно развитие на студентите. В сътрудничество с Лесотехническия университет, който е бенефициент на проекта, ще бъде създадена съвместна учебна програма с дигитално образователно съдържание за магистри. Предвидени са обучения по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност на студентите от специалностите в направление „Растениевъдство“, както и дейности за стимулиране на тяхната активност и за развитие на меки умения за реализация на пазара на труда. В проекта като асоциирани партньори участват пет от водещите аграрни университета в Европа, в качеството си на асоциирани партньори, както следва: Университета по природни ресурси и науки за живота BOKU, Виена, Австрия; Университетът в Кордоба, Испания; Университет Крайова, Румъния; Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния; Земеделски университет, Краков, Полша. В рамките на проекта са осигурени средства за мобилности на студенти, докторанти и преподаватели в изброените асоциирани партньори. Поставените цели и планираните дейности са в съответствие със Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 20021-2030 г.