На 30 септември 2021 г. избират Почетен гражданин на Стара Загора

Като точка No 1 в 25-то заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 30.09.2021 г. , ще се обсъжда и гласува мотивирано предложение на председателя на Общинския съвет Мария Динева за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора.
До 01 юли 2021 г., в Община Стара Загора са постъпили три предложения за
удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“:
От Инициативен комитет за Силвия Цветкова Томова; от Инициативен комитет за Десислава Недялкова Стефанова и от доц. д-р Добри Ярков и проф. д-р Иван Станков председател на Съвета на настоятелите на Тракийски университет, за проф. д-р Иван Георгиев Божков.

Всички постъпили предложения и материали към тях са изпратени на ПК по
култура, туризъм и вероизповедания за разглеждане и обсъждане на предложените кандидатури. На свое заседание на 02.08.2021 г., комисията е разгледала и обсъдила всяка от предложените кандидатури и е изготвила свое становище до председателя на Общинския съвет. 
На заседание проведено на 08.09.2021 г., комисията е провела обсъждане на направените предложения, както и разискване относно процедурата, по която да се проведе гласуването и избора за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“.
На основание чл.11, ал. 1 от Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, след проведено тайно гласуване, със свое решение комисията е одобрила и подредила постъпилите предложения за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора”, както следва: проф. д-р Иван Георгиев Божков, Силвия Цветкова Томова, Десислава Недялкова Стефанова.
Предвид разпоредбата на чл. 6 от наредбата, определяща че „В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се присъждат не повече от едно отличие „Почетен гражданин на Община Стара Загора”, то най напред съветът следва да приеме решение относно това налице ли е хипотезата на чл. 6, предложение второ от наредбата, а именно, налице ли са възникнали извънредни обстоятелства, които да обуславят допускане присъждането на повече от едно отличие.
Поради това, с нарочно и мотивирано решение, Общинският съвет следва да
приеме решение за това, колко отличия „Почетен гражданин на Община Стара Загора“ да присъди в настоящата процедура.
Общинският съвет следва да приеме решение относно начина на провеждане на избора посредством явно или посредством тайно гласуване.
За да бъде удостоен с отличието, кандидатът трябва да получи 2/3 от гласовете на общинските съветници. Какво ще се случи, ще стане ясно на 30 септември 2021г.

Росица Ранчева